Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  ESMA LATiFELER
 
Esmaul Hüsna Latifeler ve sirlari
 
Herkes okuyabildiği kadar okumalı en az 3-5-7 kez okunmalıdır.
Günlük farklı miktarda okumak isteyenler için sayı arttırılması daha iyi olur
(ihtiyaç halindeyken günlük 21 çok çok faydalıdır)
 
Latife: bazı veliler Cenabı Hakkın isimlerini farklı bir tertibe tabi tutumuşlar
bu tertibede Latifeler ismini vermişler oldukça güçlü olmakla beraber ne
konuda yardım istenirse en güçlü dua biçimidir (çokça tecrübe olunmuştur)
 
 
Birinci Latife (Korkulan Her Şey İçin)
 
El-Vâhıdü, Allahü Er Rahmân Er Rahıym , Er Raûf ,El Gafûr ,
El Hannân El Mennân El Kerîm Züttavl ,Zül Celali Vel İkrâm
 
Bu isimler herhangi bir şeyden korkan,sakınana ve herhangi bir bağlantıdan
esaretten hapislikten kurtulmak istenen isteyen kimseler için sığınılacak ve
Cenabı Haktan yardım ve kurtuluş istenecek en kuvvetli vasıtadır....
 
İkinci Latife (Yükselmek İsteyenlere)
 
el-Alîm el-Hakîm el-Habîr el-Mübîn el Hâdi Allâmül ğuyûb
 
Cenabı Hakka her hususta yalvarmak ve en tesirli bir şekilde karşılık almak
için çok uygun bulunan ve tesiri çok kuvvetli isimlerdir.
Bir kimse bu isimleri kendisine vird edinirse Cenabı Hak o kimseye bu ilimlerin
sır kapılarını ardına kadar açar, o kimseyi bu isimlerin tecellisine gark eder.
Her sınıf insanları bu kimsenin arkasından adeta koşturur ve emri altına verir
sonunda bu isimlerin bereketi ve kendi zatının keremiyle o kimseye keramet verir,
yarattıkları katında yüceltiği gibi kendi katında da yüceltir ve yüce makamlara erdirir...
 
Üçüncü Latife (Nefsi terbiye)
 
el-Melikü el-Azıymü el-Ğaniyyü el-Müteâl el-Müheymin
el-Kerîm Zül celâli vel ikrâm
 
Bu latifeyi meydana getiren isimler İsm-i A'zam'ın bir parçası durumundadırlar ve
çok güçlüdürler ..Vesveseleri söküp atmanın nefsani arzuları önlemenin ve
susturmanın ve bir takım acı ve sancıları dindirmenin sırları bu isimler
içerisinde saklıdır.Bu latifeye dahil olan isimlerin zikir vakti her günün bilhassa
seher vaktidir,bu isimlerle dua etmenin ve zikretmenin faydaları sayılmayacak kadar çoktur ...
 
Dördüncü Latife (Heybet, Küskünlük, Zulüm İçin)
 
el-Azîzü el Kâdiru el-Kaviyyü Zül kuvvetil metîn el-Muktediru
el-Cebbâru el-Mütekebbiru eş-Şedîdü el-Kâhiru
 
Heybet ve azamet manalarını ifade eder,bu isimler aynı zamanda varlığın
bütün sırlarının parçası durumundadır bunun içindir ki bu isimlerin kainatta
var olan her şeyle ilgisi vardır,toplulukların dağıtılması dağınıkların toplanıp
birliğe dönüşmesi için bu isimlerden yararlanılır ,ayrıca kim bu isimlerin zikrine
devam ederse sıkıntı ve eza veren her şeyin sıkıntı ve ezasından kurtulur
kendisine düşmanlık yapmak isteyen kimselerin düşmanlığı kendi başlarına döner
Cenabı hak bu isimleri zikredenlerin daima yanında ve yardımındadır
bu isimleri vird edinenler zalimleri yatıştırmada darğınların aralarını bulmada
bölge ve belde büyüklerinin hatalarını düzeltmede aranan kimse durumunda olurlar,
herkese daima iyilikte bulunur ve bunun yayıcısı olarak gayret gösterirler,
bütün hayvanlar ve insanlar bu isimleri zikredenlerle uyum içerisinde ve saygılı olurlar,
katiyen zikredene zarar veremezler ayrıca katı kalpleri yumuşatmada da bu isimler
en tesirli hallere sahiptirler
 
Beşinci Latife (Büyük İstekler,Keşifler)
 
el-Mühıytu el-Âlimü er-Rabbü eş-Şehîdü el-Hasîbü el-Fe’âlü
el-Hallâku el-Hâlıku el-Bâriü el-Müsavviru
 
İçinde İsmi azam bulunan isimlerden meydana gelmektedir.bu isimler
keşif ehli kimseler için Cenabı Hakkın rızasına yakın olmak imkanı diğer
isimlerden daha fazladır .. Cenabı Hakkı zikretmek için en büyük vasıta ondan
beklenenlere ulaşmak için en kuvvetli vesile bu isimlerdir bu isimleri kendine
vird edinen kimseye keşifler açılır ve maksatlarına kolayca ulaşma imkanı
bulurlar kısa yoldan neye ulaşmak ve sahip olmak isterse ona kavuşur ve
sahip olurlar.Bu isimlerin zikrine gece yarısı geçtikten sonra devam etmeyi
adet haline getiren kimseler hayret verecek tecelliler müşade ederler kendilerine
bu isimlerin sır kapıları açılır ve varlığın taşıdığı sırlardan birçoğuna sahip olurlar .
bu isimleri devamlı vird haline getirmekle kişi canını her türlü tehlikelere acılara
ve düşmanlara karşı koruma altına almış olur ,bu isimlerle zikir Allah ile
kul arasında bir nevi sırlar alışverişidir kim devam ederse ulvi alemlerin nice
hikmetlerine vakıf olur sırlar aleminden nice sırlar kendisine bildirilir aynı zamanda
o sırlar aleminin nice hikmet ve hakikatleri o kimsenin emrine boyun eğer ..
 
Altıncı Latife ( Takva , Temizlik )
 
El-Bediy’u el-Bâtınü el-Hafiyzu el-Kâmilü el-Mübdiü el-Müıydü
el-Mükıytü el-Mecîdü  es-Sâdiku el-Vâsiu
 
Bir takım ilimleri toplamada bela ve felaketlerin önlenmesinde bir takım
kimselerin marifet ilmine sahip olmalarında içinde nice sırları bulunan Cenabı
Hakkın isimleridir Bu mübarek isimler zühd ve takva sahibi olmak isteyen
kimselerin kalplerini,kader sırrına uygun bir şekilde nefsin her türlü pisliklerinden
temizlemek Cenabı hakın mekanı olmaya layık bir şekilde arındırmak ve tecellilerle
bezemek için en kuvvetli zikir vasıtasıdır.
 

Yedinci Latife (Keşif)                                                   
                                                                                                                                               
el-Vehhâbü el-Bâsitu el-Hayyü el-Kayyûmü en-Nûru el-Fettâhu
el-Basıyru el-Azîzü  el-Vedûdü es-Semiy’u
 
Bu latifeyi meydana getiren isimler en büyük zikirleri meydana getiren isimler
olup bu isimlerle zikre devam eden kimse mutlaka keşif sahibi olur İsmi Azamda
yine bu isimler içerisindedir kim bu isimleri seher vakitlerinde zikre devam ederse
zikrinin karşılığını mutlaka alır kim bu isimlerden gelecek tecellileri kavrarsa
Cenabı Hak o kimseyi isimlerindeki tecellilere mazhar kılar Allah(cc) vasıl olup
onunla beraber olmak için bu isimler en müsait zikir vesilesidir
 
 
Sekizinci Latife (Zenginlik,Kolaylık)
 
et-Tevvâbü el-Ğâfiru el-Hasîbü el-Vekîlü el-Kâfî er-Rezzâk
es-Selâmü el-Mü'minü  
es-Seriy'u
 
Maksatlarına ulaşmak için vesile ve vasıta kılınan güçlü isimlerdir bu isimlere
devam edenler dünya nimetlerinden istediklerine istedikleri kadar sahip olurlar
her türlü zorluğu yener ve bu nimetlerden kazanılanların bereketini ve devamlılığını
temin eder,vird haline getiren kimsenin ihtiyaçları istedikleri eline kolaylıkla geçer
çünkü tecellisi ve tesiri çok yüksek olup kıymetinin bilinmesi lazımdır...
 
 
Dokuzuncu Latife (Siper) Sırları

el Muhyî el-Mümîtü el-Kâbıdu el-Bâısü el-Vârisü eş-Şâfî el-Berru
el-Evvelü el-Âhıru ez-Zâhiru el-Bâtınü el-Kuddûsü
Lem yelid ve lem yûled  ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 
 
Bu isimler mülk ve melekût alemi ile kadere ait sırların manasını içinde bulundurur
Gerek Alem-i ulviden gerekse alem-i süfliden gelebilecek her türlü bela ve kazalara
karşı bu isimler siper olan isimlerdir.bir kimse haram yemediği halde bu isimlerin
zikrine devam ederse bizzat zikreden kendinde çok büyük manevi gelişmelere şahit
olur , idrak isimlerinin içerisinde gizlidir , fakat dikkat edilmesi gereken nokta bu gelecek
olan her türlü lutfu kendinden değil Cenabı Hakkın bir ihsanı olarak görmelidir ve şarttır.
böyle yapan bir kimseye tüm varlıklar hayranlık ve teslimiyet gösterir ve zikre devam
edenden ilgisini kesemezler, bir kimse bir zalimin şerrinden çekiniyorsa ve bu isimlerle
dua da bulunursa en kısa zamanda Cenabı Hak o kimsenin zulmune son verir okunan
kişi buna mecbur kalır ve mazlum kimse korktuğuyla karşılaşmaz bu isimler karşılığı
en hızlı alınan isimlerdendir dua ve niyazda çok kuvvetlilerdir okuyanın ne isteiği varsa
 Allahın izniyle yerine gelir.


 
 
 

 

Share
 
  Tüm 185878 visitors (340688 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR