Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  FETiH SURESi
 

FETİH SURESİNİN FAZİLETLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Resulüllah Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
«Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki, o sure benim için hem dünyadan, hem de dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdırr.»


Diğer bir rivayette ise:
«Üzerine güneş doğan her şeyden benim için daha hayırlıdır» buyuruluyor.

Sonra Resulüllah Efendimiz İnna Fetahna leke fethan mübiyna suresini okudu.
 

Konuyla ilgili diğer hadisler:
«Bedir savaşına ya da Hudeybiye musalahasma hazır olan bir adam elbette ki cehenneme girmiyecektir.»
Sahih-i Buhari


«Fetih suresini okuyan kimse, Muhammed Resulüllah ile birlikte Mekke fethine hazır olan kimse gibidir.»
İmam-ı Salebi


«Fetih suresini okuyan kimseye, Hudeybiye ağacının altında Muhammed (S.A.V.)'e biat eden kimse gibi sevab vardır.»
Ubeyd bin Kab Tefsiri


İbni Mes'ud (R.A.) diyor ki:
Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'in şöyle buyurduğu bana kadar ulaştı:
«Ramazan'ın birinci gecesinde kim nafile namaz kılıp namaz içinde Fetih sure­sini okursa, Allahü Teala o kimseyi bütün sene korur.»
Yardım Allah'tandır.
Ruhul Beyan Tefsiri


Ebu Said el-Hudri (R.A.) ile Ebu Hüreyre (R.A.)'den yapılan rivayete göre ise Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'in şöy­le buyurduğu tesbit edilmiştir:
«Ramazan'ın birinci gecesi iki rek'at namaz kılınır. Her rek'atinde Fatiha ve İnna Fetahna sureleri okunur. Selam ve­rildikten ve İnna enzelna suresi on defa okunduktan sonra da Peygamber'e (S.A.V.) on defa salat ü selam getirilir.»
İhya Ulumiddin


Ariflerden bazısı şöyle demiştir:
«Ramazan hilali görüldüğünde (Ramazanın birinci gecesi kasdediliyor) Fetih suresini okuyan kimseye Cenab-ı Allah o sene rızık kapılarını genişletir Bu sureyi her gece okumaya devam eden kimse, rü'ya­sında Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'e biat etme mazhariyyetine erişir ve böylece Bey'atü'r-Rıdvan sevabına nail olur. Allah onu Bey'atü'r-Rıdvan ashabıyla hasreder ve kendisine dünya ve ahiret hayırlarından bir nice kapıları açar.»


Zayıf kimse bu sureyi çokça okursa güçlenir. Zillete düş müş kimse okursa izzet ve şeref bulur. Mağlub olmuş kimse okursa yardım görür. Sıkıntıda olan okursa Allah onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan okursa borcu ödeme imkanına kavuşur. Zindanda olan okursa kurtulur. Gam ve kedere boğulmuş kimse okursa, Allahü Teala lütuf ve keremiyle onun gam ve kederini kaldırır.»

Havass-ı Kuran


Meşayihdan bir kısmının şöyle dediği rivayet olunmuştur:
Fetih suresi, arzulanan herhangi bir şeye kavuşmak için okunur. Korkulan herhangi bir şey'i defetmek için de okunur. Ancak şu tertibe riayet edilmesi gerekir: Üç gün içinde yirmi bin defa veya kırk bir defa okunur. Bu sayının üç, beş ya da yedi gün içinde tamamlanması da tavsiye edilmiştir.


Fetih suresinin özelliklerinden biri de şudur :
İmam Fahruddin Razi (R.A.) diyor ki:

Cuma namazından sonra sünnetler de tamamen kılınıp tamamlanınca Fetih suresi yedi defa okunur. Sonra da Fettah ism-i şerifi bu surenin Ebced hesabiyle harfleri sayısınca (ki bu 483 sayısını göster­mektedir) söyler ve bu tertibe sair günlerde öğle namazından sonra ikinci cuma gelinceye kadar devam eder. Bunu yaparken de ara yerde dünya sözü söylemez ve dünya işleriyle meşgul olmaz Yedi gün böylece tamamlanınca maksad yerine gelmiş olur. O kimse arzusuna erişir. Arzu ettiği şeyler Allah'ın lutfu keremiyle ona baş eğmiş olur

 

Share
 
  Tüm 185878 visitors (340738 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR