Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  TESiRLi DUALAR
 
TESİRLİ DUALAR

 

ALLAH teâlâya veya bir mahlûkuna mühim bir ihtiyacı arz etmeden veya bütün dualara başlamazdan evvel: Lâ ilahe illallâh-ul halîmül kerîm, subhânALLAHi Rabbil arşil azîm, elhamdü lillâhi Rabbil alemîn. Es’elüke mûcibêti rahmetike ve azâ’ime mağfiretike, vel’ısmete min külli zenbin vel ğanîmete min külli birrin, vesselêmete min külli êsimin, lâ teda’lî zenben illâ ğafartehü, ve lâ hemmen illâ ferrectehü ve lâ kerben illâ neffestehü ve lâ darran illâ keşeftehü ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehe yâ erhamerrâhımîn

 

Mutluluk için: Yâ Rezzâku, yâ Latîf

Küfürden korunmak için: Yâ Rezzâku, yâ Kahhâr

Mahrûmiyetten kurtulmak için: Yâ Rezzâku, yâ Rahîm

Günah arzusu, zulüm ve nifaktan korunmak için: Yâ Vehhâbu, yâ Rezzâku, yâ Fettâh

Sevgi kapısını açmak için ve her işin başında: Yâ ALLAHu, yâ Fettâh

Meleklerin ve sâlihlerin yardımı; bolluk, rızık, galibiyet, korunmak, bereketsizliğin kalkması ve habîs ruhlardan korunmak için: Yâ Kâbidu, yâ Bâsitu, yâ Hâfıdu, yâ Râfi’

Dilek ve mağfiret için: Yâ Alîmu, yâ Semî’u, yâ Basîr

Nefse galip gelmek için: Yâ Hakemu, yâ Adlu, yâ Latîf

Cinlerden korunmak için: Yâ Ğaffâru, yâ Settâr

Tecellîlere kavuşmak ve mükemmel insan olmak için: Yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Aliyyu, yâ Şekûru, yâ Kebîr

Şefkat denizinin kapısını açmak için: Yâ Mucîbu, yâ Rahîm

Rahmet kapılarının açılması için: Yâ Mevlâ, yâ Mucîbu, yâ Vâsi’

Nefs ve şeytanı yenmek, itikadı güçlendirmek, zulüm ve şerlerden korunmak, kin ve hasetçilerinin duygularını izâle etmek ve ibâdetlerden lezzet almak için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd ve Yâ Mecîdu, yâ Bâis ve Yâ Şehîdu, yâ Hakk

Mahlûkat tarafından sevilmek için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd

Darlık ve zafiyet zamanlarında: Yâ Vekîlu, yâ Kaviyyu ve Yâ Metînu, yâ Hamîd ve Yâ Veliyyu, yâ Muhsi

Mahrum olmamak ve duanın kabulü için: Yâ Ğaniyyu, yâ Kaviyyu, yâ Kâdiru, yâ Azîz

Ma’siyet ve şer arzusundan korunmak için: Yâ Veliyyu

Velâyet makâmından pay almak için: Yâ Muhsî

Bekâbillah makamına kavuşmak, bid’atlerden ve nefsin hevâsından temizlenmek için: Yâ Bedîu, yâ Bâk,i yâ Vârisu, yâ Reşîd

Zikir nûrlarının açılması için: Yâ Metînu, yâ Veliyyu, yâ Hamîdu, yâ Muhsî

Nefsî arzuların ve düşmanların ölmesi, kalbin açılması ve engellerin kalkması için: Yâ Mübdi’u, yâ Mu’îd, yâ Muhyi’u, yâ Mumît, yâ Hayyu, yâ Kayyûm

Sultânı zikirle müşâhede ve kalbin açılması için: Yâ Hayyu, yâ Kayyûm

Manevî yükselme, rahmetin inmesi ve azâbın kalkması için: Lâ ilâhe illâ ente, yâ Hayyu, yâ Kayyûm

Muhabbetullah ve rahatlıkla ibâdet edebilmek için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu, yâ Vâhidu, yâ Samedu

Vecd (cezbe) için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu

Latîfelerin yükselmesi için: Yâ Vâhidu, yâ Ehadu, yâ Samedu

Vahdet makâmına ulaşmak ve günahların affı için: Yâ Hû, yâ ALLAH, yâ Ehad, yâ Samed

Nûrları müşâhade esnasında dayanabilmek için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru, yâ Kaviyyu

Kötü ahlaktan arınmak, düşmanın helâki ve hasetçilerin belâya dûçâr olması için:
(Yâ Kâdiru, yâ Muktediru) ve (Yâ Mukaddimu, yâ Muahhiru)

Hayırlıların seni anması, hayra kavuşmak, marifet cevherlerinin açılması, gaybe vukuf ve iman üzere ölmek için: Yâ Evvelu, yâ Âhiru, yâ Zâhiru, yâ Bâtinu

Rüşd yolunu bulmak için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvâb

Dînî ve dünyevî zararları defetmek, rûh ve bedenin gıdasını celbetmek için: Yâ Mâni’u, yâ Darru, yâ Nâfi’u

Nûra kavuşmak için: Yâ Nûru, yâ Hâdi

Havf ve recâ kapısının açılması için: (Yâ Tevvâbu, yâ Müntekimu) ve (yâ Afuvvu, yâ Raûfu ve Yâ Mâlikülmülk)

Hak ve istikâmet üzere sebât için: (Yâ Muksitu, yâ Câmi’u) ve (Yâ Ğaniyyu, yâ Muğni)

Sinir sistemini yatıştırmak ve acelecilikten korunmak için: Yâ Sabûru, yâ Settâr ve Yâ Sabûru, yâ Tevvâb

Cinlerin sana musahhar olması, cinlerin, büyücülerin ve sihirbazların sana tesir ve tahakküm edememeleri için - 171 defa- : Yâ Mâlikülmülki, yâ Zel Celâli vel ikrâm

Gazab,öfke ve şehvetten kurtuluş ve emân ve emniyet için – Her namazdan sonra 36 defa-: Yâ Selâmu, yâ Mü’minu, yâ Müheyminu

Bela, zulüm ve mikroplara karşı -40 defa-: Yâ Azîzu, yâ Cebbâr

Rızık ve bağışlanmak için ve zulme uğranıldığında -100 defa-: Yâ Ğaffâru, yâ Kahhâr, yâ Vehhâbu, yâ Rezzâk

Sâlih bir erkek evlâda kavuşmak için, eşi ve kendisi, buluşmadan önce 10’ar defa: Yâ Mütekebbiru demelidirler.

 

Zorlukla karşılaşınca, zulme uğrayınca ve intikam almak için – 1000 defa-: Yâ Azîzu, yâ Câbiru külli asîr

ALLAH teâlânın güvencesi altına girmek ve mağlubiyetten kurtulmak için -7 defa-: HasbiyALLAHu lâ ilâhe illâ Hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm -ve 100 defa-: Yâ Kaviyyu -ve 100 defa-: Yâ Vekîlu -ve 100 defa-: lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Bekâbillah için -500 defa-: Yâ Bâkî, entel Bâkî

Murâkabe için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvab esmâları 100 bin salâvât-ı şerîfeye bedel olan şu salâvât-ı şerîfe ile birlikte okunmalıdır: ALLAHumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin en-nûruzzêti, vessırrissêri fî cemî’il esmê’i vel esêri vessıfât

Rızık ve aile fertlerinin salâhı için: Yâ ALLAHu, yâ Fettâh. ALLAHumme salli alâ nûril envâri ve sırril esrâri ve tıryâkil ağyâri ve miftâhi bâbitteysâri seyyidinâ Muhamedinil muhtâri, ve alâ âlihil ethâri ve ashâbihil ahyâri adede niamillêhi ve ifdâlih. ALLAHumme yâ Fâtirassemevâti vel ardı, Âlimel ğaybi veşşehêdeh, ente tahkümü beyne ibâdike fîmâ kênü fîhi yahtelifûn. Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele amelen sâlihan terdâhu ve aslıhlî fî zürriyyeti. İnnî tübtü ileyke ve innî minel müslimîn. ALLAHumme sallî ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi adede kemêlillêhi ve kemâ yelîku bi kemêlih.

Çeşitli Dualar


Yemeğe başlarken: ALLAHumme bârik lenâ fî mâ rezaktana vekinâ azâbennâr.

Yemekten kalkınca: Elhamdülillâhillezî et’amane ve sekâna ve ce’alane müslimîn.

Tuvalete girişte: Eûzu billâhi minel hubsi vel habâisi.

Tuvalet çıkışında: Ğufrâneke

Bilerek veya bilmeyerek işlenen şirkten temizlenmek için: ALLAHumme innâ neûzü bike min en nüşrike bihe şey’en na’lemühü ve nestağfiruke limâ lâ na’lemuh.

Günahlardan korunabilmek için: ALLAHummestür avrâti ve êmin rav’ati. ALLAHumme lâ te’menne mekreke ve lâ tensêne zikreke ve lâ tehtik annâ sitreke ve lâ tec’alne minel gâfilîn. Ve ayrıca: ALLAHu hâdiri, ALLAHu nazıri, ALLAHu ma’i. Ve ayrıca: Yâ karîb, yâ Rakîb, yâ Mucîb

Elbise çıkarırken: Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ hû

Elbise giyerken: Elhamdülillâhillezi kesêni hâzessevbe ve rezekani min ğayri havlimminni ve lâ kuvvetin.

Abdeste başlarken: Bismillâhil azîm velhamdülillâhi alâ dînil islêm

Abdest süresince: Lâ ilâhe illALLAH, Muhammedürrasulullah, sallALLAHu aleyhi ve sellem.

Abdest sonunda: ALLAHummeğfırlî zenbi, ve vessi’li fî dâri ve bârikli fî rızki. Ve: Kelime-i şahâdet

Yatağa girince: Bismike Rabbi veda’tu cenbi ve bike erfauhü. İn emsekte nefsi fağfir lehe ve in ahyeytehe fahfazhe bimâ tahfazu bihi ibâdikessâlıhîn

Uyanınca: Elhamdülillâhillezî ahyâne ba’de mâ emâtene ve ileyhinnüşûr

Evden çıkarken: Bismillâhi, tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billêh.

Eve girerken: İhlas Sûresi

Nazar değmesine karşı: Ve in yekêdüllezîne keferu leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semi’uzzikre ve yekûlune innehü lemecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrüllilâlemîn. Mâ şâ’ellahu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Rızkın bollaşması için: ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyidinâ Muhammedin, kad dâkat hîleti edrikni yâ RasûlALLAH (100 defa)

veya: Yâ mukîtu, yâ muğîsu yâ ğiyâsel müsteğîsîn, celle celâlüh (100 defa)

Borcun ödenmesi için: ALLAHummekfîni bi helâlike an harâmike ve eğnîni bi fadlike ammen sîvâke min halkike, birahmetike esteğîsu yâ Muğîsu, yâ ğıyâsel müsteğîsîn ve bi lutfeti estecîru yâ Mucîru, yâ cârel müstecîrîn.

Vesveseden kurtulmak için: Subhânallâhilmelikil kuddûsil hallâk. İn yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bihalkin cedîd. Ve mâ zâlike alellâhi bia’zîz. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Bir zalimle görüşürken: Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden, fe ağşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn

Vasıtaya binerken: Bismilleh. Elhamdülillâhillezî sahhara lenâ hâze ve mâ künnê lehu bimukrinîn ve nahnu ilâ Rabbine lemünkalibûn

Bir şeyi öğrenirken anlamak için: ALLAHumme zidnâ ilmen ve fehmen ve temmim lenâ bil hayr. Yâ Alîmu

İmtihan esnasında: ALLAHumme es’elüke bi lâ ilâhe illâ ente. Rabbessemâvâtisseb’i ve Rabbel arşil azîm. Ve es’elüke bilâ ilâhe illâ ente. Rabbessemâvâtisseb’i ve Rabbel arşil kerîm. Ve es’elüke bilâ ilâhe illâ ente. Rabbessemâvâtisseb’i ve Rabbel erâdînesseb’i ve mâ fîhinne. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Rabbişrahlî sadri ve yessirli emri vahlul ukdetemmillisêni yefkahu kavli.

 

Bir şeyi unutmamak için: ALLAHummehdîni min ındik ve efıd aleyye mirrızkik veftahli ebvâbe hikmetik, vanşur aleyye mirrahmetik ve enzil aleyye min berekâtik. Yâ zel celâli vel ikrâm.

İftiradan korunmak için: Eûzü bike min şerri nefsi ve min şerrişşeytâni ve şerekihi ve en akterife alâ nefsi sûen ev ecurrahu ilâ müslim.

İftiraya uğranıldığında: ALLAHumme salli alâ Muhammedin hattê lâ yebka min salâvâtike şey’ün, ve sellim alâ Muhammedin hattê lâ yebka min selêmike şey’ün. ALLAHumme berri’nî bihakki Muhammedin sallALLAHu aleyhi ve sellem.

Camiye girerken: Besmele ve salavâttan sonra: “ALLAHummeftah lenâ ebvâbe rahmetike.” denir ve sağ ayakla girilir.

Camiden çıkarken: ALLAHummeftah lenâ ebvâbe fadlike denir ve sol ayakla çıkılır.

Bulaşacı hastalıklara karşı: Elhamdülillâhillezî afâni mimmebtelêke bihi ve faddalanî alâ kesîrimmin ibâdihi tafdîlê

 

Öfkelenince: ALLAHummeğfırli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirnî mineşşeytân.

Zifaf gecesinde veya bir vasıta alındığında okunacak dua: ALLAHumme innî es’elüke hayrahe ve hayra mâ cebbeltehe aleyhi, ve eûzü bike min şerrihe ve şerri mâ cebbeltehe aleyh.

Bir beldeye girerken: ALLAHumme innî es’elüke min hayri hâzihi ve hayri mâ cema’te fîhê ve eûzü bike min şerrihê ve şerri mâ cema’te fîhê. ALLAHummerzuknâ cenâhâ hayâhe ve e’izne min vebêhe, habbibne ilê ehlihâ ve habbib sâlıhi ehlihê ileynâ.


Kaybedilen bir şeyi ararken: ALLAHumme câmiunnâsi li yevmillâ raybe fîh, ecmi’ beyni ve beyne (dedikten sonra kaybettiği şeyin ismini söyler)

Zorda kalınca: Yâ ibâdALLAH e’înûnî (yahut) yâ ibdALLAH eğîsûnî. (Özellikle zor duruma düşüp yalnız olunduğu ve çaresiz kalındığında okunur. Meselâ, ıssız bir yerde araba bozulduğu zaman..)

Hilal görüldüğünde: ALLAHumme ehhilhu aleynâ bilyumni vel îmêni vesselêmeti vel islêm. Rabbi ve Rabbukellah.

Akşam olduğunda: Emseyne ve emsel mülkü lillêh, velhamdulillah. Lâ ilahe illALLAHu vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Sabahleyin: Asbahna ve asbahal mülkü lillêh. Velhamdu lillêh. Lâ ilâhe illALLAHu vahdehü lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Uykusuzluk durumunda: ALLAHumme ğâretinnücûmu ve hedeetil uyûn ve ente hayyun kayyûm. Lâ te’huzüke sinetün ve lâ nevm. Yâ Hayyu yâ Kayyûm. Ühdi leyli ve enim ayni.

Habîs ruhlardan gelen korkularda: ALLAHumme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şurûrihim. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn. Sâd. Hâ. Mîm. Ayn. Sîn. Kâf.

Belaya giriftar olunduğunda: ALLAHumme ente Rabbi, lâ ilâhe illâ ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabb-ul arşil azîm. MâşêALLAHu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. A’lemu ennellâhe alâ külli şey’in kadîr ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ilmê. ALLAHumme innî eûzü bike min şerri nefsi ve şerri külli dâbbetin ente âhizun binâsiyetihâ. İnne Rabbi alâ sırâtimmüstakîm.

Sohbet sonlarında: Subhânekellahumme ve bihamdike, eşhedü ellâ ilâhe illâ ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk.

Korkuyu bertaraf etmek için: ALLAHumme innî es’elükel âfiyete fiddünye vel âhireh, ALLAHumme innî es’elükel afve vel âfiyete fî dîni ve dünyêye ve ehli ve mêli, ALLAHummestur avrâti ve êmin rav’âti, ALLAHummehfaznî min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemîni ve an şimêlî ve min fevkî ve eûzü bike en uğtâle min tahti.

Kibire karşı: ALLAHummec’alni fî ayni sağîran ve fî a’yuninnêsi kebîran ve elhimnî rüşdi. Yâ Settâr.

Setir kapısının açılması için: ALLAHumme inn nes’elükettevbete ve devêmehe ve neûzü bike minel ma’siyeti ve esbêbihe ve zekkirne bil havfi minke kable hücûmi hatarâtihe, velhimnê alennecêti minhê minettefekküri fî tarâikihê, vemhu min kulûbina halâvete mectebeynêhu minhê, vestebdilhe bil kirêheti lehe, vetta’me limê hüve bidıddihe yâ Settâr

50 senelik günahın affı için: Günde 200 İhlâs Sûresi okuyanın –borç hariç- 50 senelik günahı affolur.

Cennetlik olmak için: Uyumazdan önce sağ tarafına yatarak 100 İhlâs Sûresi okuyana, kıyâmet Günü Cenâb-ı Hakk şöyle buyurur: “Ey kulum! Sağında (yürü) Cennet’e gir!”

Cenâbı Hakk’ın yardımı için: İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci’ûn, ALLAHumme ecirnî fî mûsibêti vahluflî hayramminhâ

Şeytana karşı silah: Eûzü billâhissemî’il alîmi mineşşeytânirracîm ve nefhihi ve nefsihi ve hemzih

İçinde İsm-i Azam bulunan ve red olunmayan dua: ALLAHumme innî es’elüke bi enne lekel hamdu lâ ilâhe illâ Hû, el Hannân el Mennân, Bedî’ussemâvâti vel ardi zel Celâli vel ikrâm. Yâ Hayyu yâ Kayyûm. İnnî es’elükel Cennete ve eûzü bike minennâr


Zekânın arttırılması, belâdan kurtulmak için ve felç ve cüzzama karşı: ‘’Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. HasbunALLAHu ve ni’mel vekîl (3-5-7 veya 11 defa:)’’  

‘’SubhânALLAHil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm (3 ya da 4 defa:)’’

 ‘’ALLAHummehdînî min ındik ve efıd aleyye min fadlik, vanşur aleyye mirrahmetik ve enzil aleyye min berekâtik.’’

Nasuh tevbeye ve feyzin gelmesine kavuşmak için (virdlerden önce okunur): ALLAHumme zidnî ilmen ve lâ tuziğ kalbi ba’de mâ hedeyteni, veheb lî milledünke rahmeh. İnneke entel Vehhêb

Âcizlikten kurtulmak için: ALLAHumme innî eûzü bike minel kufri vel fakri, ALLAHumme innî eûzü bike min azâbil kabri lâ ilâhe illâ ente.

Cin ve şeytanların dağıtılması ve evliyâya tevessül için: Es’elükellahumümme binûri vechikellezî eşrakat lehüssemêvêtü vel ardu ve bi külli hakkın hüve leke ve bi hakkıssêilîne aleyke en tukîleni ve tucîrani minennâri bi kudretik

Ağır borç, üzüntü ve tembelliğe karşı: ALLAHumme innî eûzü bike minel hemmi vel huzni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel cubni vel buhli ve eûzü bike min ğalebetiddeyni ve kahrirricêl

Büyük veya küçük günah arzusu geldiği zaman ve tevbeden sonra: ALLAHummehdîni li ahsenil ahlâk, lâ yühdî liahsenihâ illâ ente. Vasrif annî seyyiehê, lâ yasrifu seyyiehê illâ ente. ALLAHumme bâ’id beyni ve beyne hatâyaye kemâ bâ’adte beynel meşrıki vel mağrib. ALLAHummağsil hatayâye bilmê’i vesselci vel beredi ve nakkinî minel hatâye kemâ nakkaytessevbe mineddenesi

İstidractan korunmak için: ALLAHumme yâ fâtıressemâvâti vel ardi, âlimel ğaybi veşşehêdeti, zel celêli vel ikrâm. Feinnî a’hedu ileyke fî hêzihil hayâtiddünyê ve üşhidüke ve kefê bike şehîde, ennî eşhedü ellâ ilâhe illâ ente, vahdeke lâ şerîke lek, lekel mülkü ve lekel hamdü ve ente alâ külli şey’in kadîr ve eşhedü ennê Muhammeden abduke ve Rasûlük ve eşhedü enne va’deke hakkun ve likâeke hakkun, vessâate êtiyütüllâraybe fîhâ ve enneke teb’asü men fil kubûr ve enneke in tekilnî ilê nefsi, tekilnî ilê da’fin ve avratin ve zenbin ve hatîetin ve innî lâ usıkû illâ birahmetike, fağfırlî zünûbi küllihê, innehü lâ yağfirüzzünûbe illâ ente ve tüb aleyye, inneke entettevvêbürrahîm

Havanın etkisiyle oluşan ateşli hastalıklar için: ALLAHumme rabbessemevêtisseb’i ve Rabbel ardi ve Rabbel arşil azîm. Rabbenâ ve Rabbe külli şey’in, fâlikel habbi vennevê ve münzilettevrâti vel İncîli vel Furkan. Euzu bike min şerri külli şey’in ente âhizun binâsiyetih.

Yapılan bir iyiliğe karşılık bekleme arzusu geldiği zaman: ALLAHummeğfırli verhamnî ve âfînî vehdînî verzuknî vecburnî verfa’nî, innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr, ALLAHumme innî eûzü bike min daykiddünyê ve min daykilkabri ve min dayki yevmilkıyâmeh.

Gafletten kurtulmak için: ALLAHumme innî eûzü bi radâke min sahatike ve eûzü bimuâfâtike min ukûbetike ve eûzü bike minke, lâ uhsî senêen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsik.

Teblîğ esnâsında: Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn. Rabbiğfırlî ve liahî ve edhilnê fî rahmetike ve ente erhamerrâhimîn. Alellahi tevekelne. Rabbenê lâ tec’alne fitnetellilkavmizzâlimîn ve neccinê birahmetike minel kavmil kêfirîn

Tebliğden sonra: Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihi ilm. Ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekümminel hâsirîn. ALLAHumme yâ fâtıressemâvâti vel ardi, ente veliyyi fiddünyâ vel âhireh, teveffeni müslimen ve elhıknî bissâlıhîn

İlim meclisine girerken: ALLAHummeftah lenê ebvêbe rahmetike ve sehhil lenê ebvêbe rızkike, ALLAHumme’sımnî mineşşeytânirracîm

Nefsi günahtan ve kalbi kötü hislerden korumak için: Rabbî a’tî nefsi takvâhe ve zekkîhê, ente hayru men zekkêhe, ente veliyyühê ve mevlêhe, ALLAHumme innî zalemtu nefsi zulmen kesîra, ve lâ yağfiruzzünnûbe illâ ente, fağfırlî mağfiratemmin ındik, verhamnî, inneke entel ğafûrurrahîm


Kur’ân okumadan önce ve namaza kalkarken: ALLAHumme einnî alâ şükrike ve zikrike ve husni ibâdetik

Sadaka veya hediye alırken ve verirken: ALLAHumme eşba’te ve erveyte, fehenni’nê ve rezaktene feekserte ve etabte, fezidne

Kalbe cimrilik hücum ettiğinde: ALLAHumme kannı’nî bimê razakteni ve bârik lî fîh. Vahluf alâ külli ğâibetillî bihayr. Rabbiğfır verham, entel e’azzül ekrem

Peygamber aleyhisselâmın irşadından doğrudan faydalanmak ve sekeratta O’nun yetişmesi için: ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ennebiyyil ümmiyyi, el habîb-il âlil kadril azîmil cêhi ve alâ âlihi ve sahbihi.

Sözünün geçerli olması için: Rabbi hebli hükmen ve elhıknî bissâlıhîn, vec’al lî lisêne sıdkin fil âhirîn, vec’alnî min vereseti Cennetinnaîm, velâ tuhzinî yevme yüb’asûn, yevme lâ yenfeû mâlün velâ benun, illâ men etellâhe bi kalbin selîm, Rabbi neccînî ve ehli mimmâ ya’melûn

Tevhîdin kalbe yerleşmesi için: Subbûhun, Kuddûsun, Rabbunâ ve Rabbul melâiketi verrûh

Hafızanın zedelenmekten korunması ve zekâyı arttırmak için: ALLAHummerhamnî bi terkil meâsî ebedemmâebkayteni, verhamnî en etekellefe ma lâ ya’nînî, verzuknî husnennazari fîmâ yardîke annî. ALLAHumme bedî’assemâvâti vel ardi zel Celêli vel ikrâmi, vel izzetilleti lâ turâmu.Es’eluke yâ ALLAH yâ Rahmân bi celêlike ve Nûri Vechike en tülzime kalbi hıfza Kitêbike kemâ allemteni, verzuknî en etlüvehü alennahvillezî yurdîke annî

Kur’ân-ı Kerîm’i ve Hadîs-i şerîfleri iyi anlamak için (okumaya başlamadan önce): ALLAHumme bedîasemâvâti vel ardi, Zelcelêli vel ikrâmi vel izzetilletî lâ turâmu. Es’elüke yâ ALLAH yâ Rahmân, bi Celêlike ve Nûri vechike en tunavvira bi Kitêbike basarî ve tutlika bihi lisêni ve en tufarrice bihi an kalbi ve en teşraha bihi sadri ve en testa’mile bihi bedeni. Feinnehü lâ yu’înuni alel hakki ğayrüke ve lâ yu’tînîhi illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Teveccüh başlangıcında ve tevbeden sonra ve günah arzusu geldiğinde: ALLAHumme innî etûbü ileyke minel meâsi, lâ erci’u ileyha ebede. ALLAHumme mağfirete evsa’u min zünûbi ve Rahmetüke ercê ındî min ameli.

Borçtan kurtulmak için: ALLAHumme fâricel hemmi, kêşifel ğammi, Mucîbe da’vetil mudtarrîn, Rahmâneddünye vel âhireti ve Rahîmuhê, ente terhamuni. Ferhamni bi rahmetin tuğnîni bihê an rahmeti men sîvêke min halkik

Gözden düşme, zillet ve belaya yakalanma durumlarında: ALLAHumme innî eûzü bi izzetike, lâ ilâhe illâ ente, en tudilleni, entel Hayyu lâ temûtü, vel cinnü vel insü yemûtün. ALLAHumme innâ neûzü bike min cehdil belê’i ve derekişşekâ’i ve sû’il kadâi ve şemâtetil a’dâ

 
Share

 
  Tüm 185878 visitors (340702 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR