Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  MULK SURESi
 

MÜLK SURESİNİN FAZİLETLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Allah Resulü (S.A.V.) bu konuda şöyle buyurmuştur :
«Kur'an'da bir sure vardır; o otuz ayettir. Bir adama, ba
ğışlanıncaya kadar şefaat etmiştir. O, Tebarekellezi biyedihil mülk'dür.

«Mülk suresi (kötülükleri) engelleyicidir ve o sure kurtarıcıdır; kabir azabından kurtarır.»
İmam-ı Tirmizi


«Çok arzu ettim ki Tebarekellezi biyedihilmülk suresi her mü'minin gönlünde bulunsun....»
İmam-ı Hakim


«Tebarekellezi biyedihil-mülk suresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Allah kabir azabını men'eder.»
İmam-ı Nesai


«Her gece Tebarekellezi biyedihil-mülk suresini okuyan kimseye, bu sure kabrinde gelip azabı ondan defetmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar.»

İmam-ı Nesai
Tezkiretü'l-Kurtubi'de de aynı rivayetler nakledilmiştir.


«Kur'an'da bir sure vardır, o sadece otuz ayettir. Sahibin den yana çetin bir mücadele verir, sahibi cennete girinceye kadar o bu mücadeleye devam eder. O sure, Mülk süresidir.»

İmam-ı Taberani


«Mülk suresi kurtarıcıdır ve mücadelecidir; kıyamet günü okuyucusundan yana Rabbinin katında çetin bir mücadele verir.»
Müsnedi El Abd

 

Yapılan rivayete göre, ibni Abbas (R.A.) bir adama diyor ki:
Sana öyle bir hadisten haber vereceğim ki onu duyduğunda sevineceksin..


Adam da memnun kaldığını söyleyince, ibni Abbas dedi ki:
Tebarekellezi biyedihil-mülk suresini oku, onu ezberle ve onu bütün çoluk-çocuğuna, komşularına da öğret. Çünkü
bu sure kurtarıcıdır, mücadelecidir; kıyamet günü Rabbinin katında okuyucusundan yana mücadele eder; kabir azabından kurtulmasını sağlamak için de Rabbinden dilekte bulunur.

Ölen kimsenin içinde (hafızasında) bu sure varsa o takdirde
onu kabir azabından kurtarır.

 

Bunun için Cenab-ı Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki:
«Bu surenin ümmetimden her ferdin kalbinde olmasını çok arzu ederim..»
Tezkire-i Kurtubi


Abdullah bin Mes'ud (R.A.)'den yapılan rivayette deniliyor ki:

«Kabrinde adamın baş ucundan gelinir, ona denilir ki: Sana bu yönden yol yoktur, çünkü benim üzerime Mülk suresi okundu.. Ayak tarafından gelinmek istenilir, ona yine denilir ki: Sana bu cihetten de yol yoktur. Çünkü bu adam Mülk süresiyle kalkardı. iç kısmından gelinmek istenilir. Ona yine: Sana bu cihetten de yol yoktur. Çünkü bu adam Mülk süre siyle beni doldurup onu muhafaza eyledi.»


«Mülk suresi, Tebarekellezİ biyedihil-mülk cümlesiyle başlayan suredir. Bu sure kurtarıcıdır, sahibini kabir azabmdan kurtarır.»
Zer bin Hubeyş


Yapılan bir rivayette Cabir bin Abdullah (R.A.) diyor ki:

Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz Elif-Lam tenzilül-kitab'ı ve Tebarekellezi biyedihil-mülk surelerini okumadıkça uyumaz dı.

Ebu Leys Hazretleri de bu hususu kendi eserinde belirtmiştir.
«Allah'ın kitabında bir sure vardır, o ancak otuz ayettir; bir adama kıyamet günü şefaat edecek, onu cehennemden çıkarıp cennete sokuncaya kadar bu şefaati devam edecektir. O sure, Tebareke süresidir.»


Teysir kitabının sahibi aym eserinde diyor ki:
«Mülk suresi otuz ayet, üçyüz otuzüç kelime bin üçyüz yirmi bir harftir.»
 


Hazret-i Ali (R.A.) diyor ki:

«Mülk suresini okuyan kimse kıyamet günü meleklerin kanatları üzerinde gelir. Yüzünün güzelliği Hz. Yusuf Peygam­ber'in güzelliğine benzer.»

ibni Abbas (R.A.) Hazretleri naklediyor ki:
«Ashab-ı kiramdan bazı zevat bilmeden çadırlarını bir kabrin üstüne kurmuşlardı. Bir ara kabirde bir adamın MÜLK suresi okuduğu işitildi. Ürperdiler ve durumu gelip Resulüllah Efendimiz'e anlattılar.

Bunun üzerine Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurdu:
«Mülk suresi kabir azabını engelleyicidir, azabdan kurtarıcıdır..»


Nitekim Resulüllah Efendimiz devrinde bu sure MÜNCİ-YE diye adlandırılırdı. Tevrat'ta ise buna MANIA, İncil'de VAKIA denilirdi.

Ibni Mes'ud (R.A.) diyor ki:
«Kabirde ölen kimsenin baş ucundan gelinmek istenilir. (Melek) buradan size yol yoktur, çünkü bu adamın baş ucunda MÜLK suresi okunurdu. Ayak tarafından gelinmek istenilir; buradan da size yol yoktur; çünkü bu adam kalkıp MÜLK su­resini okurdu, iç kısmı tarafından gelinmek istenilir; buradan da size yol yoktur, çünkü bu adam MÜLK suresini ezberleyip içinde taşırdı.»


Evet, gece ve gündüz birer defa bu sureyi okuyan kimse cidden çok güzel bir amelde bulunmuş olur. Ruhu'l-Beyan Tefsiri'nde de bu husus etraflıca açıklanmıştır.


Bilmiş ol ki:
YASIN suresinin esrarı sonunda, MÜLK suresinin esrarı başındadır. Mülk suresini okumaya devam eden kimseye bu surenin sıfatı yüksek bir mertebe ve büyük bir makam ile dönüp gelir. Böylece o kimse bir nice mal ve mülkte tasarruf etme imkanına erişmiş olur. Aynı zamanda hem erkekler, hem kadınlar arasında sevilen ve sayılan bir kimse olur. Hükümdar ve devlet büyükleri yanında gayet heybetli tanınır.

Havass ehlinden bazısı şöyle demiştir :
Mülk suresini okumaya devam eden kimse define ve hazinelere rastlar. Bu surede bir nice esrar vardır. Cahiller elinde oyuncak olmasın diye bu esrar anlatılmayın terkedil miştir

MÜLK suresinde ELA YA'LEMÜ MEN HALEKA VE HÜ VEL LATIFÜL-HABIR cümlesindeki özellik hastaya yarar sağlar, belayı defeder, musibetleri geri çevirir, fakirliği önler. Kişi bununla makam ve mertebelere nail olur. Gaibden bununla haber alabilir. Define ve hazineleri, çeşitli menfaatleri öğrenme imkanına erişebilir. Ancak bunlann gerçekleşebilmesi için belirtilen ayeti iki bin on iki defa okuması tavsiye edilmiştir. ibni Mübarek (R.A.) de bu hususu bilhassa belirtmiştir.

Share
 
  Tüm 185878 visitors (340708 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR