Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  Aslan Burcu
 Esed (Aslan) burcu : Pazar

 Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ates ve gezegeni Sems (Günes) dir. Aslan burcunun cinsiyeti erkek, madeni altın, günü Pazar, gecesi Persembe ve buhuru Uddur. Rengi sarı, Dost burcu ikizler,düsman burcu Bogadır. Tabiatı itibariyle düsmanı dört unsurdan biri olan Sudur.  Gününün harfi Fe, günün Esması Ferdün, ulvi melek Rukyail, Ardi Müzhibtir.

Bu burcun genel hastalıkları şunlardır: Kalp ve sırt bölgeleri hassastır. Kalp rahatsızlıkları, kalp romatizması, çarpıntı görülür. Kalp krizi riskleri oldukça fazladır. Dengeli bir hayat, aşırı yorulmamak ve üzülmemek sağlıklı kalmaları için çok önemlidir. İleri yaşlarda kilo sorunları olur ki bu kalp krizi riskini artırır. Sırt, adale ağrıları, omurga ve bel kemiği rahatsızlıkları olabilir. Mikrobik hastalıklara istidat artar, ateş yükselir.. Kova burcundan zıt etki ile dolaşım sistemi rahatsızlıkları, bacak ağrıları, bacağın alt kısmında hassasiyet görülebilir. soğuk safra  ve sevdadan mütevellit baş ağrıları da çekerler.

Bu burçta olup bu rahatsızlıkları olanlar aşağıda kendi burçlarının Esmalarından hastalıklarına uygun olanlarla meşgul olurlarsa biiznillah şifadır.

Esed (Aslan) burcun Esmaları :

1- ALLÂH (اَللَّهُ):Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, her türlü eksiklik ve noksanlıklardan uzak, bütün kemal sıfatları kendinde toplayan, eşi ve benzeri bulunmayan zâtın özel ve en kapsamlı adıdır. Allaha nisbet edilen isimler hâs (özel) ve âm (cins) olmak üzere ikiye ayrılır. Allah adı özel isim; Rab, Rahmân, Rahîm gibi isimler ise, Allahın özel ismine nisbetle anılan isimlerdir. Allah ism-i şerifi, Cenâb-ı Hakkın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allahtan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allahtan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur (Kadir, Celâl gibi). Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, “kul” mânâsına gelen “abd” kelimesinin ilâvesi güzel olur [Abdülkadir (Kadirinkulu) ismi gibi].

ALLAH (c.c) ebced değeri -66-4356 Vazifeli Melekler: İsrafil-Ardi Kardeyuşin bu esmayı şems saatinde meşgul olmaya devam eden nuru ilahiye kavuşur. Bu isim zata baktığından ve bütün esmaları içinde barındırdığından dolayı tarikatta seyr makamlarında ilerleme bu esma ile başlar Nakşi yolunda salike ilk bu esma kalb dersi olarak  beş bin  adet verilir ve kalbin masivanın etkisiyle unuttuğu yüce zatı tekrar öğretir hatırlatır latifeler bu isme ısındırıl ki salik manevi terakki de bu esmanın feyziyle ilerleyebilsin cezbe makamlarına ulaşabilsin. nefsi emare levvame bu esma bereketiyle aşılır hemen çabucak geçilir. Bu esma ile meşgul olanlarda ilahi bir nur ve heybet belirir bu isim ulvi ve sufli bütün nefsin ve makamların aşılmasında en etkili ve seri olanıdır.
Bu esmayı güneş doğduğu saatte yazıp üzerinde taşıyan ve zikriyle meşgul olan kişi cin ve şeytanların şerrinden emin ve mahfuz olur. Her türlü kötülüklerden korunur büyüklerin yanında haceti reva olur. İnsanlar arasında mahbub olur. Yine bu yazıyı üzerinde taşıyana sihir ve büyü yapılmışsa bozulur.  Yine bu isim gümüş üzerine Cuma günü oruçlu bir şekilde kazılıp kısmeti bağlı kadın ve kızların üzerinde taşıtılsa kısmetleri çıkar. Bir kimse bu gümüş üzerindeyken yolcuğa çıkacak olsa her türlü şerden korunur sağ salim vatanına döner. Aynı şekilde bu gümüşü saralı birisi üzerinde taşısa       bu illetten kurtulur.İmam-ı Gazaliye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Her gün bin defa “Ya Allah “ diyen kimse mesafe katederek temiz bir kalbe, yani Kalb-i Selîme erişir.  Bir hastaya iki yüz kere okunsa eceli gelmedikçe şifa bulur. Vakit namazlarının sonunda yüz defa “La İlahe İllâ Hû” demeye devam edenler: kalp katılığından, gafletten   ve unutkanlıktan kurtulurlar. Dualarımıza  “Allâhümme” ile başlamak kabulüne işarettir.“Vallâhu Gâlibün Alâ Emrihî” Yusuf (21) süresindeki bu ayeti yetmiş bir defa okumak hayırlı bir işte başarılı olmaya vesiledir. Denenmiştir

ER-RAHMÂN (اَلرَّحْمَنُ) 298 Hamyail-Tarfyail: Esirgeyen, bağışlayan, şefkat ve merhametinin eserleriyle bütün kâinatı dolduran, mümin-kâfir, sevdiği-sevmediği ayırt etmeksizin bu dünyada bütün mahlûkatına sayısız nimetler veren, ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, hayatları için lüzumlu olan bütün rızkları veren. Allahı bu ismiyle anan kimseye hak teala rahmet nazarıyla tecelli eder. İsmi Abdurrahman olan şahıslar bu isimle Allahı andıklarında daima ilahi yardıma mazhar olurlar. Bu esmayı Ebced sayısı kadar şems saatinde zikrine devam edenlerin kalbi genişler müşahade makamına yükselir. Ve cümle muradına kavuşur. Her gün yüz defa “Ya Rahman” diyen kimsenin merhamet duygusu gelişir. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. Cuma günü ikindi namazından sonra Ya Allah Ya Rahman diye güneş batana kadar sayısız zikredip akabinde haceti haktan istese revadır. Rahman ismi korktuğu bir zalimin yüzüne karşı 50 kez okunsa onun şerrinden korunmuş olur. Bu ismi temiz bir kap içine yazıp tembel ve zekası kuvvetlenmesini istenilen şahsa içirilse zekası artar tembelliği gider.

ER-RAHÎM (اَلرَّحِيمُ) 258 Hanail-Cerail: Bağışlayan, esirgeyen, rahmeti herşeyi kuşatan, kâinattaki bütün nimet ve ihsanlar af ve rahmet, şefkat ve merhamet kendi eseri olan ve âhirette müminlere sonsuz nimetler ihsan edecek olan, pek ziyade merhamet edici; verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı. Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ;nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır, Rahîm ism-i şerîfi ise, mahlûkatı arasında irade sahipleri, hususan müminler için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder. Bu ismi şems saatinde zikre devam edenler dünya ve ahiret saadetini elde ederler rızıkları genişler zalimlere karşı okunsa galip gelirler. Bu isim vucuttaki gazabı, kasveti, kederi giderir. Bu ismi sayı kıymeti kadar bir kağıda yazıp devamlı ağlayan bebeğin boynuna assalar ağlaması kesilir. “Er-Rahim” ism-i şerifi yazılıp ağaç köküne dökülürse o ağacın meyveleri bol olur.  Aynı ism-i şerifi kağıda yazıp bir bardaktan onun suyunu içirdiği kimse, suyu içene karşı bir sevgi ve ilgi duyar.

 Bu üç ismin birleştirilmiş  bismillahirrahmanirrahim şekilde meşgul olunması bir çok faydaları içinde barındırır. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir kimse her ne murad için olursa olsun besmeleyi 786  kere okursa ve yedi gün buna devam ederse her türlü muradına nail olur.

1- Yatarken 21 defa besmele okursa her türlü şerden korkudan kötü ölümden emin olur.
2- Bir zalimin veya düşmanın yüzüne 51 kere okursa şerrinden emin olur
3- Güneş doğarken güneşe doğru 600 kere okuyup 600 salavat okursa (devamlı kesintisiz)rızka nail olur zengin olur
4- 786 defa suya okuyup bir kimsenin sevgisini celp için o kimseye içirse derhal sever.
5- 786 defa suya okunsa ve vesvese sahibi içse vesveseden kurtulur. Aklı giden içse aklı geri gelir. Hafızası az olan içse zeki olur lakin gün doğarken ve yedi sabah içmesi lazımdır.
6- Sabah namazından sonra 2.500 defa okuyanın keşfi açılır olacak şeyleri rüyasında görür
7- Bir tabak içine 40 defa yazılıp su veya zemzem ile hangi hastaya içirilirse şifa bulur Allahın izniyle.
8- Bir kağıda 35 kere yazıp eve asılsa o evden her türlü şer def olur cin ve insan şerri dokunmaz dükkana asılsa ticareti artar
9- Muharrem ayının birinci gününde 130 defa yazsa hamile olana ve akrabasına ömrü müddetince musibet gelmez
10- Evladı yaşamayan veya evladdan mahrum olana 100 defa yazıp muska edilse evladı olur ve yaşar. 100 kere yazılıp tarlaya gömülse mahsulü bol olur(bereketi artar)
11- 70 kere yazılıp bir ölünün kefenine konsa münker ve nekir halinden ve kabir azabından emin olur.
12-  Kurşun üzerine yazılıp oltaya bağlansa avı çok olur.
13-  21 kere yazılıp “Selamün ala nuhun fil alemin” ayeti (Saffat 79) hurufu mukatta (Ayrık olarak) ile yazarak su ile zehirlenen kimseye içirilse şifadır.
14- Besmeleyi yazıp aynaya her gün kırk defa baksa ve Ali İmran 26 ayetini okusa az vakitte zengin olur ayet budur.(Kulillahumme malikel mulki tu;til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa;, ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa;, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey;in kadîr.
15- Rahman ve rahimi 50 kere yazıp üzerine 150 kere besmele okursa her haceti eda olur
16- 14 gün oruç tutup o müddet zarfında her namazın peşinden bin besmele okusa ruhanilerle görüşür
17- 190 kere muska yapıp harbe girse silah tesir etmez hasta dahi olmaz.
18- 7 badem üzerine bakır iğne ile rahim ismi şerifini yazıp her badem üzerine 331 defa okuyup dilediği kimseye yedirse yiyen kimsenin ziyadesi ile muhabbetine sebep olur.
19- Besmele-i şerifeyi  bir daire içene 8 defa yazıp fetih suresinin son ayetlerini etrafına yazıp muska yapılsa o muskayı taşıyanı her kes sever, her kese güzel görünür ve herkesin hürmet ve muhabbetini kazanır.

ES-SELÂM (اَلسَّلَامُ) 131 Garail-Deriyail: Esenlik veren, sulh ve barış temin eden, yaratıklarını selâmette kılan, her türlü kusur, acizlik, noksanlık ve başkalarının kendisine kusur, noksan ve zarar vermesinden sonsuz derecede uzak ve emin bulunan, yaratıklarına huzur ve emniyet bahşeden, her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan; her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran; Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden. Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mana ifade etmekte ise de Selâm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani Cenâb-ı Hakk;ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, bir değişikliğe, bir zaafa uğramaktan münezzehtir. O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir. Bu ismi devamlı zikreden her türlü belalardan görünen görünmeyen afetlerden yangın, deprem, selden  salim olur. Bu ismi temiz bir kaba 66 kez yazıp su ile sildikten sonra vesvese ve evham sahibine içirilse kalbinden şüphe evham kaybolur. Bu isim yasin suresinde Selamun kavlem mir rabbirrahim ayetiyle beraber gelmiştir bu ayetle meşgul olunsa bir çok sırra vakıf olunur. Selam isminin cinni, saralı ve ciddi hastalıklarda büyük büyük bir etkisi vardır hatta tıbben çaresi olmayan hastalıklarda dahi biiznillah etkilidir. Bu ismin 4 lü vefkini ceylan derisine yazıp üstünde taşıyan felaketler anında mahfuz olur. Eğer bir kimse mühim bir hacet için Çarşamba gününden başlayıp on beş gün süreyle, günde yedi yüz on sekiz defa selamun kavlen min rabbin rahim ayetini zikrederse, o mühim işi gerçekleşir, hacetine nail olur. Bu Selam ismini kaza ve belalardan korunmak için hafız ismiyle beraber okunması daha faydalıdır. Aynı şekilde rızık darlıkları veya sıkıntı anlarında Ya Selam Ya Basit isimleriyle okumak çok faydalıdır. Aynı şekilde gözlerinde sıkıntısı olanlar veya kulaklarında Ya selam Ya Semi Ya Basir isimlerini zikretseler sıkıntıları gider.

EL-HÂLİK (اَلْخَالِقُ) 731-  Dahail-Hakyail-Tamhail: Yaratan, bütün yaratıkları takdirine uygun olarak gerekli şartlarla birlikte yaratan, her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır: a) Bir şeyin nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, b) O takdire uygun olarak o şeyi îcad etmek. bu ismi şems saatinde zikre devam eden kişi bir işe başladığında fenalıklar zuhur etmez ayıpları çıkmaz. Bilim dünyasında yeni projeler üretmeye keşif ve ilham kaynağı olur eğer zikredilirse. Bu ismi işleri düğümlenmiş çözümlemesi gecikmiş kişiler 5115 veya 5106 defa zikredip hacetini haktan isterse revadır. Gece yatmadan önce yüz defa “Ya Hâlık” ism-i şerifini okuyan ve “Ya Rabbi filanca yakınımın hâlini bana bildir” diye dua edenin Allahu Teala duasını kabul eder ve haberini alamadığı yakını olan kişinin durumunu rüya veya ilham yolu ile kuluna bildirir. Çocuğu olmayanlar Halik ismini Bari ve Musavvir isimleriyle beraber zikretmeye devam ederlerse biiznillah çocukları olur. Yeri gelmişken özellikle Rahim içi hastalıklarında  bu ismin tek başına zikredilmesi hastalığı ilerletir. Her ne kadar tirmizi hadisinde esmalar arasında Şafi ismi yoksa da  bu isim Rabbimizin kuranda ve Efendimizin Hadislerinde bildirilen Esmalardan bir isimdir ve hastalıklara şifa verici demektir ki bu isimle ebced değeri kadar (391) meşgul olunup akabinde hastalığın olduğu yere sağ el konulup Efendimizin yaptığı dua ki:Allahümme ezhibil base rabbennasi işfi ve enteş şafi la şifai illa şifauke şifaen la yuğadiru segama. Anlamı: İnsanların Rabbi Allahım hastalığı gider şifa ver şifa veren sensin senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa verki hiç hastalık bırakmasın. Diye dua edilir eğer Halıg ismi Şafi ismiyle beraber meşgul olunursa rahimdeki hastalıklara faydalıdır. Ayrıca Şafi ismi değeri kadar yazılıp bir kaba veya kağıda zemzem suyuyla veya nisan yağmuruyla siler ve bu suyu üç gün aç karnına içerse biiznillah şifaya kavuşur. Bu uygulama her hastalığa yapılabilir.
Her kim yüz gün, günde bin üç yüz altı defa zikrederse, batını temizlenir, gönlü mesrur, müşkülleri kolay olur. Yöneldiği her şey zahmetsiz ele geçer. El attığı her sanatta başarıya ulaşır, halktan müstagni olur. Her kim Cuma günü güneş doğmadan önce doksan mim yazar, yazma esnasında devamlı ya halık ya muhit esmalarını zikreder ve bunu üzerinde taşırsa, dilediği her hacet gerçekleşir. Bir bağ ya da tarlaya asılırsa afetlerden emin ve muhafazada olur.

EL-BÂRİ’ (اَلْبَارِئُ) 213 Selsail-Eryail: İbni isa bu esmanın gezegeni olarak müşteriyi zikretmiştir: Örneği, modeli olmaksızın bütün varlıkları yaratan, eksiksiz yaratan, eşyayı ve her şeyin organlarını birbirine uygun bir halde yaratan. Her şeyin vücudu birbirine münasib olarak yaratıldığı gibi, hizmeti ve faydası da umumî âhenge uygun yaratılmıştır. Şems saatinde zikrine devam eden hasmına galip çıkar gam ve kederden kurtulur ve insanlar yanında sevilir. Doktorların bu esmayla devamlı meşgul olmaları hastalarınada şifa kaynağıdır. Aynı şekilde ince işlerde çalışanlarında bu esmayla meşgul olmaları büyük faydadır. Yine işlerini kaybedenler işyerinde her hangi bir sebepten dolayı makamını kaybedenlerde bu isimle meşgul olurlarsa kaybettiklerini en kısa sürede tekrar kazanırlar. Yedi gün üst üste her defasında yüz kere “Ya Bari” ism-i şerifini okuyanlar, bedensel ve ruhsal rahatsızlıklardan ve her türlü afetten kurtulurlar Aynı şekilde bu ism-i şerifi okumaya devam edenler kabirlerinde meleklerden bir arkadaşa sahip olup yalnızlık, korku ve karanlıktan kurtulmuş olurlar.

EL-HÂFID (اَلْخَافِضُ) 1481 Akyail-Kimyail-Denail: Alçaltan, düşüren, zillete düşüren, inançsızları ve emrine muhalefet edenleri alçaltan, zelil kılan, yukarıdan aşağıya indiren. Allah Teâlâ, istediği kulunu yukarıdan aşağı atıverir. Şan ve şeref sâhibi iken, rezîl ve rüsvây eder ve bu muamelesi çok defa, kendisini tanımıyan, emirlerini dinlemeyen âsiler, başkalarını beğenmiyen mütekebbirler ve hak, hukuk tanımayan zâlim zorbalar hakkında tecellî eder. Kahriye olan isimlerdendir Zühre veya zuhal saatinde meşgul olsa  düşmana galip gelir düşmanları darmadağın olur. Muradı hasıl olur. Bu esmayı Rafi esmasıyla beraber okumak faydanın husulüne sebeptir.

ER-RÂFİ; (اَلرَّافِعُ) 351 Merkıyail-Aliyail: Yücelten, yükselten, derece derece yukarı kaldıran, müminleri yükselten, izzet ve şeref veren, inananları ve emrine itaat edenleri yükselten; maddî manevî her türlü rütbe iradesinin elinde olan ve istediğini bu rütbelere yükselten. Allah Teâlâ, istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulunu da yükseltir. Şan ve şeref verir. Bazı gönülleri iman ve irfan ışığı ile parlatır, yüksek hakikatlardan haberdar eder. Allah;ın yükselttiği insanlar, çok defa melek huylu, tatlı dilli, insanların ayıplarını, kusurlarını örtüp eksiklerini tamamlayan; onlara malıyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardım eden nazik, kibar insanlardır. Onlar bu istikametten ayrılmadıkça Allah da bu nimeti kendilerinden almaz. Şems saatinde zikrine devam eden ali mertebelere yükselir gam ve kasavetten kurtulur. Aynı şekilde Şems saatinde meşgul olsa matlubunun kalbini kendine çekmekte gayet kuvvetli bir terkiptir. Bu esmanın zikrine devam edenler özellikle iş yerlerinde, ilmi alanlarda yükselmelerine sebeptir. Düşmanlarına karşı izzet ve heybet sahibi olurlar. Bir çok çözümünde müşkil olan hastalıklarda bu isimle şifalar ihsan edilir. Şems saatinde adeti kadar zikretmek vesvese ve evham sahiplerinin şifasına vesiledir. Başla alakalı hastalıklarda baş ağrıları, göz rahatsızlıkları, geniz, sinüzit, ağız yaralında şifadır adeti kadar şifa ayetleriyle beraber suya okunur ve suyu içilir. İbadet ve taatte gevşeklik,  tembellik yaşayanlar kullukta şevk muhabbet ve devamlılığı kazanmak isteyenler özellikle ehli Tarik olanlar bu esmayı kuranda geçtiği mümin suresinin 15 ayetiyle  beraber zikrederlerse hak teala yardım eder. Yine bu esmayı ilgili ayette geçtiği şekliyle ki rafi’ud deracati Zül arş olarak zikredenler de maksatlarına ulaşırlar. Zulmünden korkulan bir kimsenin yanına girmeden önce 70 defa “Yâ Râfi ism-i şerifini okuyan, o kimsenin zulmünden emin olur.

EL-MUİZ (اَلْمُعِزُّ) 117 Kafahail-Mutyail: Aziz kılan, izzet ve şeref veren, yücelten, bütün izzet doğrudan doğruya irâdesine bağlı olan; dilediğini dilediği şekilde aziz kılan, ağırlayan. İzzet ve zillet, birbirine zıd mânalardır. İzzet kelimesinde “şeref ve haysiyet”, Zillet kelimesinde ise “alçaklık” mânası vardır. Bunlar hep Allah Teâlânın, mahlûkatı üzerindeki tasarrufları cümlesindendir. Halk içinde aziz olmak için Merih saatinde zikredilse maksadı hasıl olur. Zillete düşmüş itibarı varken itibarını yitirmiş, fakirlik ve miskinlik halinde olanlar zikrine devam ederlerse hak teala aziz eder. Kendisinden bir şey saklansa arkadan dalavere çevirseler bu esmanın bereketiyle bu işleri yapanlar ve yaptıkları şeyler ortaya çıkar. Şems saatinde zikrine devam edenler dünya ve ahiret saadetini kazanır.  Bu ism-i şerîf Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin zikrindendir.
Cuma ve pazartesi geceleri akşam ve yatsı namazları arasında yüz elli defa “Yâ Muizz” ism-i şerifini okuyanın heybeti ve saygınlığı artar. Aynı zamanda bu ism-i şerife devam edenlerin kalbine Allah korkusu yerleşir. Allah Teala, bazılarını kanaat ve rıza ile aziz, ve bazılarını hırs ve tama ile zelil kılar, Muiz esmasını Aliimran 26-27 ayetleriyle beraber hacetlerde kullanmak bir iksirdir.

EL-BASÎR (اَلْبَصِيرُ) 302 Melhail-Katyail: Gören, gizli ve açık her şeyi her haliyle çok iyi gören, sonsuz kudret ve hikmetiyle her canlıya lâyık gözü ve görme kabiliyetini ihsan eden, iyi gören. Allah Teâlâ herkesin gizli açık yaptığını ve yapacağını görüp durmaktadır. Karanlıklar O;nun görmesine mâni olamaz. Karanlık gibi, yakınlık-uzaklık, büyüklük-küçüklük gibi insanların görmelerine engel olan şeyler de O;nun görmesine mâni olmaz. Şems saatinde zikrine devam eden izzet bulur makbul biri olur sözü muteber olur.Şems saatinde meşgul olsa büyük tesiri vardır. Bayanlar için (muhabbet) okunsa kamer saatinde meşgul olunmalıdır. Müşahade keşf elde etmek için şems saatinde 312 defa zikrine devam edilir ara verilmezse rüya, yakaza, ilham gibi haller tezahür eder bir çok şeyleri olmadan görmeye başlar gözleri her geçen gün daha da kuvvetlenir. Gözlerinde görme sıkıntısı olanlar rahatsızlıkları olanlar devam ederlerse Ya Şafi Ya Nur Ya Basir şeklinde sıkıntıları zail olur. Her kim ya semi’ ya basir şeklinde günde beş yüz iki defa zikre devam ederse, hiçbir zaman hali perişan ve hiç muhtaç olmaz. Bu ismi günde bin altı yüz beş defa okumaya devam eden kimse havassın sırlarına vakıf olur.
Her kim yedi bin üç yüz beş defa okursa bütün muratlarına ulaşır.
On altı bin altı yüz elli defa okunmaya devam edilirse, insanların içlerinde olan ve isimlerine vakıf olunur. Ya Semiu Ya Basir isimlerinin beraber zikredilmesi göz ve kulak rahatsızlıklarına şifadır. Bu isme birlikte devam edenlerin her şeyi görme yetileri gelişeceği gibi duyma yetileri de gelişir gayba vukufiyetleri artar. Bu isimlerin beraber zikrinin bir diğer bereketi de hafızayı kuvvetlendirir. Heybet ve haya sahibi olurlar.

EL-HAKÎM (اَلْحَكِيمُ) 78 Galail-Derdyail: Her şeyi yerli yerinde yapan, hükmü hikmetli olan, hikmet sahibi, bütün işleri hikmetli, bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan, her şeyi en kısa yoldan, en faydalı, en kolay ve en güzel bir şekilde yaratan. Boş iş yapmayan, her bir şeyde sayısız faydalar gözeten ve bunu yaratıkları üzerinde tecellileriyle gösteren. Allah Hakîm dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve fiilinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalıdır. Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iş yoktur. En zararlı görülen mahlukatın bile yaratılmasının hikmeti vardır. Fare gibi zararlı görülen hayvanlar tamamen yok edildiği durumlarda bu husus açıkça görülmüştür. Bu sefer başka sorunlar ortaya çıkmıştır. Şems saatinde meşgul olsa cümle ulema makamına ulaşır. Zühre saatinde meşgul olmana hikmeti ilahiye öğretilir. Yaptığı her hangi bir işte mani ve engelle karşılaşan bu ismi zikretse engelleri aradan kaldırılır işlerine galip gelir.  Hakîm” ism-i şerifini her gün 78 defa okuyan, korkulacak durumlara düşmez, büyük dertlerden kurtulur. Bu esmanın Alim ve Rafi esmalarıyla beraber zikredilmesi hikmet ilimlerini öğrenmeyi hızlandırır ve manevi yükselmeyi gerçekleştirir. . Hakim ismine ism-i azam dairesinde mazhar olanlar hiçbir kimseye hiçbir soru sormadan bütün sorulara ilahi tecelli sırrıyla şaşmaz ve doğru bir şekilde cevap verirler. Hangi ilimden sorulursa sorulsun mutlaka doğru cevap verirler. Said Nursi Hazretleri Hakim esmasını ism-i azam olarak elde edip, bu esmanın sırrına vukuf olduğundan hiç kimseye soru sormamış, her sorulana doğru cevap vermiştir. Bu ismin zikrine beş yüz kırk beş defa devam hacetlerin gerçekleşmesi için çok faydalıdır. Bazıları bu mübarek ismin Hz. İsa’ya (a.s) mensup olduğunu beyan etmişlerdir. her kim bu ismi yazar, su içine koyup bir bağ ya da tarlaya serperse, oranın bereketi bol, afetlerden mahfuz olur.

EL-ADL (اَلْعَدْلُ) 104 Gatail-Aryail: Adaletli, mutlak adalet sahibi, her şeyi yerli yerine koyan, aşırılığa meyletmeyen, kâinatı bütün varlıklarıyla birlikte ölçü altına alıp dengeleyen; canlı cansız her şeye en güzel ve en uygun vaziyeti veren; her varlığa lâyık olduğu ölçüde varlığını devam ettirme hakkı vermekle sonsuz adaletini gösteren; emrine itaat edenleri mükâfatlandırırken, haddini aşanları dizginleyen ve hak ettikleri cezayı veren; haşrin büyük mahkemesinde ise mutlak adaletini en geniş ve en mükemmel tarzda gösteren, tam adâletli. Adalet, zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde; incitme, can yakma mânası vardır. Zulmetmiyerek herkese hakkını vermek ve her şeyi akıl ve mantığa, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da adalet demektir. Allah Teâlâ Âdil;dir. Zâlimleri sevmez. Zâlimlerle düşüp kalkanları ve hattâ sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez. Haddi aşan haksızlık yapanlara karşı Zühre saatinde 140 kere meşgul olunur. Şems saatinde meşgul olsa  talihinde kapalılıktan emin olur. Ve talihi güzel olur.Kötü ahlaktan kurtulup ahlakı hamide sahibi olur. Tansiyon dengesizliklerinde kolesterolde şeker hastalıklarında bu isim faydalıdır dengeler. Bu esmaya devam eden zulme uğramayacağı gibi zulumde etmez adalet sahibi olur. Bu esma bilindiği gibi Hz. Alinin (r.a) ismi azamlarından biridir cünnetül esma adlarındandır.Halkın başında yönetici olanların bu isimle meşgul olması gerekir ki adelet sahibi olsunlar.

EL-HABÎR (اَلْخَبِيرُ) 812 Mahyail-Fehiryail-Asiyail: Her şeyin iç yüzünü, gizli tarafını bilen, her şeyden haberdar, göklerde ve yerde, görünen ve görünmeyen âlemlerde en gizli sırtardan, en saklı şeylerden haberdar olan, ilminin dışında hiçbir şey bulunmayan; her şeyin gizli-açık, küçük-büyük her halini bilen. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün eşya ve hâdiselerden Allah haberdardır. Onun haberi olmadan hiçbir hâdise cereyan etmez. Şems saatinde zikrine devam eden gizli sırlara muttali olur. Muhabbet için Şems saatinde erkek için meşgul olunur. bayan için kamer saatinde meşgul olunur kimin niyetine okunsa bu saatlere dikkat etsin zarar görmemesi için. Taleb ettiği bir şeyin mahiyetini öğrenmek için 818 kere Zühre saatinde meşgul olunur. İstihare ettiği şeyi rüyada görmek isteyen Mülk suresi 14 ayetini  Ela ya;lemu men halak ve hüvel Latifül Habir   124 kere okuyup uykuya yatsa istihare ettiği şeyi kusursuz görür. Hafıza, zeka ve unutkanlık rahatsızlıklarında  bu isim zikredilse ve devam edilse hafıza ve zekası kuvvetlenir. Hadi Habir Mübin Allamul guyub esmalarını günlük 400 defa zikredenler ariflerin bilgilerine mazhar olurlar.

EL-GAFÛR (اَلْغَفُورُ) 1286 Şekvail-Henyail: Çok bağışlayan, çok affedici, bütün günahları bağışlayan, sonsuz rahmetiyle dilediğinde küçük-büyük bütün günahları bağışlayan, mağfireti çok. Allah Teâlâ;nın mağfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örter, meydana çıkarıp da sâhibini rezîl etmez. Kusurları insanların gözünden gizlediği gibi, melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de gizler. İnsanların görmediği bâzı şeyleri melekût (melekler ve ruhlar) âlemi sâkinleri görürler. Gafûr ism-i şerîfi, kusurların onların gözünden de gizlenmesini ifade eder. Şems saatinde meşgul olunsa Hak Tealanın affına mazhar olmaya sebeptir. Aynı şekilde esir ve hapis olanlar bu ismin zikrine devam etseler kurtulurlar.zühre saatinde meşgul olanların hallerine kimse vakıf olamaz. Bu ismin zikrine devam edenler düştükleri her türlü korku ve endişeden uzak olurlar. Amirlerinin sıkıntı vermesinden korkanlar bu ada sığınmalıdır. Bu esma Dili tutulan kişilere yazılıp suyu içirilse şifadır aynı şekilde ateşli hastalıklara da şifadır ağrı ve sızıları keser. Afüv Ğafur Gaffar isimleri büyük musibetlerde beraber anılırsa acıları dindirir. Kanser ve migren gibi rahatsızlıklarda Şafi esmasıyla beraber zikrine devam edilmesi şifadır.

EŞ-ŞEKÛR (اَلشَّكُورُ) 526 Gayail-Tavyail: Mükafatlandıran, az amele/iyiliğe çok sevap veren, kullarının bütün şükür ve sâlih amellerinden haberdar olan, şükredenlerin nimetlerini arttıran; en küçüğünü dahi zayi etmeksizin bütün iyiliklere bol bol sevaplar ihsan eden, kendi rızâsı için yapılan iyi işleri, daha ziyadesiyle karşılayan. Şükür, iyiliği, iyilikle karşılamak demektir. Şükür, Allah Teâlâ;ya karşı kulun yapması gereken bir vazifesidir. Şekûr ise, az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde yapılan amel karşılığında âhiret âleminde sonsuz nimetler lûtfeden demektir. Şems saatinde muradı için okunur. Zühre saatinde bayanlar ve zalimlerin zulmünden halas olmak için okunur. Şems saatinde devam eden kazalardan ve belalardan korunur. Izdırap ve gamdan halas olurlar. Bir bardak suya kırk bir defa “Yâ Şekûr” ism-i şerifi okunup birazı içilir, kalanı da yüze ve gözlere sürülürse gönül darlığı ve bunalma gibi hallerden kurtulur. Gözlerin nuru artar, iyi görmeleri sağlanır. Aynı zamanda bu işlemin yapılması rızkın bolluğuna, kalbin de ferahlamasına sebeb olur. Bu isme devam edenler Günden güne rızkları artar. Aileleriyle bereket içinde bir ömür sürerler. Suphanallahi vebi habdihi suphanallahil azim   duasına günde 100 defa devam edenler Şekur esmasını da ebcetsel sayı değerince anarlarsa bütün sıkıntılar, yerini sevince bırakır. Her kim cumartesi günü on üç vav yazar ve yazma esnasında adet gözetmeksizin devamlı ya hakim ya şekur okur. Sonra, hacetinin gerçekleşmesi için mushafın arasına koyarsa hacet ve isteği gerçekleşir bu ismin zikrine devamlılık nimetleri artırıcı olduğu gibi bırakmak nimetlerin kesilmesine sebeptir.

EL-ALÎ (اَلْعَلِي) 110 Kebrail-Atyail: Pek yüce, yüce, yüceltici, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın, zât, sıfat ve isimleriyle her türlü kusur ve noksandan uzak, mümkün ve düşünülebilecek ve tasavvur edilebilecek her türlü derece ve merte¬belerin üstünde olan, her hususta, herşeyden yüce olan. Yüksekliğin hakikî mânası şudur: a) Allah;tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır. b) Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur. c) Şânına yaraşmayan her şeyden uzaktır. d) Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Şu halde Alî, her şey kendisinin altında, emrinde ve hükmü altında olan zât demektir. Şems saatinde meşgul olsa ululardan olmaya sebeptir. Yüce mertebelere ulaşır kadri yüce olur. Lakin hiç terk etmemek lazımdır. Gurbette olan birinin Ali isminin zikrine devamı, izzet ve ikramla vatana dönmeye vesile olur. Tanınan bir şahsiyet olmak için müşteri saatinde meşgul olunur. Şems saatinde bu ismi zikre devam edenler her gittikleri mecliste itibar ve hürmet görürler. Ali adını Alim esmasıyla beraber zikretmek bilgi kapılarının açılmasına sebeptir. Birinin kulağına bir şey kaçtığında ya ali ya azim ya halim ya azim okunursa biznillahi teala dışarı çıkar  Hayız veya nifas halinde bir kadının bu ismin zikrine Müteal ismiyle beraber devam etmesi, onun bu hallerde gelecek tehlikelerden emin olmasını sağlar. Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar ya A’li ya kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin (s.a.v) cemaliyle müşerref olunur.

EL-MUKÎT (اَلْمُقِيتُ) 550 Melhayil-Kutyail: Rızıklandıran, besleyen, idare eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan, her şeyi lâyıkıyla gözeten, iyiyi iyiliğinden, kötüyü de kötülüğünden derecesine göre hissedar eden; maddî ve manevî her türlü rızkı veren, her yaratılmışın azığını ve gıdasını tayin eden. Bu mânaya göre Mukît, Rezzak mânasınadır. Yalnız Mukît, Rezzâk tan daha hususîdir. Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır. Şems saatinde zikrine devam eden hasmına galebe eder. Bedenin sıhhat bulması için Zühre saatinde 550 defa zikrine devam edilir. Bir bardak suya 21 defa “Yâ Mukît” ism-i şerifi okunduktan sonra bu su çok ağlayan çocuğa içirilirse, çocuğun ağlaması kesilir. Ayrıca bu ismin zikrine devam edenler açlık hissi yaşamazlar özellikle oruç tutarken açlıktan sıkıntı yaşayanlar için iyidir. Her türlü beden rahatsızlıklarında bu isim şifa kaynağıdır. Bedensel olarak zayıf olanlar bu isimle kuvvet kazanırlar. Kıtlık zamanlarında bu ismin zikredilmesi uzun süre açlığa dayanmaya sebeptir.

EL-CELÎL (اَلْجَلِيلُ) 73 Azail-Cehtiyail: Şanı yüce, erişilmez, yüce kudreti ile her şeyi yoluna koyan, yücelik sıfatları bulunan, azamet sahibi, bütün celâl sıfatlarıyla sıfatlanmış olan; varlıkların türleri üzerinde icraat ve tecelliyatlarıyla rubûbiyetinin ihtişamını gösteren; birliğini ve yüce zâtına lâyık muhteşem sıfatlarını bildiren, celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf. Celâdet ve ululuk, Allaha mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz. Şems saatinde meşgul olunsa hevadan ve nefsin azgın isteklerinden kesilir.ve Letafet sahibi olur nice latif şeyler müşahede eder. İlahi tecelliyatın gizliliğine mazhar olur.Muhabbet için Zühre saatinde meşgul olunmalıdır. Her gün “Yâ Celîl” ism-i şerifini okuyanın değeri ve meziyetleri artar. Sözü dinlenir.  Zalimlerin saldırısına maruz kalanlar bu ada devam ederlerse kısa sürede zalimler dize gelir, her biri bir felakete uğrar. Esmaya devam edenler tehlikeli yerlerden emniyet içinde geçerler İnsanlar, cinler ve Arslan gibi vahşi hayvanlar bile bu ismin zikriyle meşgul olandan korkarlar. Önemli istek ve hacetlerde Malikel mülk zül celali vel ikram şeklinde meşgul olmak hacetlerin kabulune sebeptir.

EL-BÂİS (اَلْبَاعِثُ)573 Legranail-Yahtıyail: Ölüleri dirilten, öldükten sonra dirilten ve şuur sahibi yaratıklarına peygamberler göndererek emir ve yasaklarını bildiren; sayısız insan, hayvan ve bitkileri hayat sahnesine çıkaran; haşirde bütün ölüleri tek bir emirle diriltip kabirlerinden çıkaran ve onları yüce huzurunda toplayan, ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde saklı olanları meydana çıkaran. Şems saatinde meşgul olan Lütfi ilahiye mazhar olur ve her işte muvaffak olur. Başarı sağlar. Kapalı olan işleri açılır ve düzene girer. Gönlün nurlanması iç sıkıntı ve kasavetten kurtulmak için kamer saatinde zikrine devam edilir. Bu esma kalp, damar rahatsızlıkları, saç dökülmesi, akıl ve beden kuvveti ve tıbben çare olmayan hastalıklara şifadır. Hastalıklarda uygun esmalarla beraber zikredileceği, mesela  tıbben çare olmayan hastalıkta Ya Şafi Ya Bais gibi Hacetlerinde Fettah ismiyle beraber zikredilse hacetleri reva olur.

EL-HAY (اَلْحَيُّ) 18Rabail-Cehyail-Hahtiyail: Diri, daimî, ezelî ve ebedî olup ölme ve yok olma gibi arızalardan uzak bulunan; kâinattaki bütün hayat izleri ve canlı fertler üzerinde taklit edilmez mühürleri bulunan. Hayy, diri demektir, bunun zıddına meyyit denir ki, ölü mânasına gelir. Allah Teâlâ ölmez, daima hâzır ve nâzırdır. Yaşayan mahlûkatın hayatını veren de Odur. O olmasaydı hayattan eser olmazdı. O daima fenâdan, zevalden, hatâdan münezzehtir. Şems saatinde bu esmanın zikrine 324 defa devam etse kalbi nurlanır ve kalbinde tasarruf hasıl olmaya başlar. Şems saatinde 518 defa hasta üzerine okunsa şifaya kavuşur. Esir ve hapistekiler okusa kurtulurlar. Uzun ve bereketli bir ömre sahip olur. Ayetel-Kürside geçtiği gibi bu ismi Kayyum ismiyle beraber Allahu la İlahe illahuvel Hayyul Kayyum zikretmek her türlü hayrı celb eder ilahi nur ve feyzi ihsan eder. Her türlü hacetlerin icabetine sebeptir. Bu isimlerin rivayetlerde ismi azam olduğu bildirilir. Hay ismi idrisin (a.s) ismi azamıdır. İsmi İdris olanlara bu esmanın ayrıca faydası vardır.Rivayetlere göre Efendimizin (s.a.v) de bu isimlerle çok dua ettiği bilinir özellikle Bedir savaşı günü secde de bu isimlerle dua etmiştir. Bu isim özellikle göz ağrıları hastalıklarıyla beraber diğer bütün hastalıklara şifadır. Yalnız ciddi rahatsızlıklarda en az 7 gün hastanın üzerine okunur.

EL-KÂDİR (اَلْقَادِرُ) 305 Cebiryail : Kudretli, her şeye gücü yeten, kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen; zâtından ayrılmaz ve ezelî olan kudretine acizlik asla bulaşmayan, Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatı yaratmıştır. Şems saatinde zikrine devam edenler Ticarette işleri açılır. Yolculuklarda kuvvet ve fayda bulur. Güçsüzlerin bu isime devamları güç kuvvet sahibi olmalarına sebeptir. Düşmanlarına galebe etmek isteyenler bu isimle meşgul olurlarsa onları alt ederler.  Bu ismi sancılı hastalıklarda yazıp bal ile silip ve üzerine sayısı kadar zikredip hastaya içirilse şifadır. Kayıp olan hakkında bilgi edinemeyenler bu isimle hakka tevessül etseler kayıpları ifşa olur. Her abdest aldığında bu ismi zikreden düşmanlarının şerrinden emin olur. Bu ismin Melik Kadir Muktedir isimleriyle beraber zikrine devam izzet heybet ve Düşmanlarına karşı kalibiyyet verir.</p>

EL-MUKTEDİR (اَلْمُقْتَدِرُ)744Hakyail: Herşeye gücü yeten, kudretli, sonsuz ve sınırsız kudretine bütün varlıkları itirazsız itaat ettiren, kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden. Allah Teâlâ her şeye karşı mutlak ve ekmel surette Kâdirdir. Her şeye kâdir olduğu içindir ki, dilediği şeyi yaratır ve isterse onda dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır. Şems saatinde devam eden kimse her işinde başarılı ve düşmanlarına galip gelir. Muktedir isminin zikrine devam etmek, büyük makamlara ulaşmak, düşmanın yenilgisi ve makamından azli için mücerrebdir. Günde 100 defa “Yâ Muktedir” ism-i şerifini okuyan, unutkanlıktan ve aciz olmaktan kurtulur; bedeni ve aklı kuvvetli olur. Sanat erbabının bu isimle meşgul olması onlar için çok faydalıdır. Kemik ve Eklem rahatsızlıklarının genelinde kadir Muktedir Kaviy isimleri faydalıdır.

EL-EVVEL (اَلْأَوَّلُ) 37 Tahtyail : İlk, ezeli, varlığının başlangıcı olmayan, başlangıcı olmadığı gibi, bütün varlıkların başlangıcı da Onun ilim ve kudretine bağlı olan; her şeyin ilk hali ve aslı Onun ezelî ilminin düsturlarıyla tanzim edilen, her varlıktan mukaddem olan. Allah Teâlâ bütün varlıklar üzerine mukaddem olup kendi varlığının evveli yoktur. Kendisi için asla başlangıç tasavvur olunamaz. Merih saatinde zikrine devam edenler her işte başarılı olurlar. Aynı şekilde bir iş yapmadan önce bu ismi zikredip işini yapsa başarılı olur. Eğer bir kimsenin kaybı olsa, Cuma gecesinden başlayıp kırk gece her gece bin defa bu ismi zikrederse kayıbı geri gelir. Eğer başka bir haceti dahi olsa gerçekleşir. Çocuk talebi için de mücerrebdir. 4 Cuma üst üstte her Cuma bin defa zikretmek üzere bu uygulamayı yapsa biiznillah çocuk sahibi olur.Aynı şekilde hamilenin düşük yapmaması için Evvel ismini Mübdi ismiyle beraber zikretse veya elini karnına koyup zikretse çocuğa bir zarar gelmez.  Yâ Evvel Yâ Âhir Yâ Zahir Yâ Bâtın esmasını günde 41 defa okuyan Hızır (a.s.) a rastlar.

EL-VÂLÎ (اَلْوَالِي) 47 Beğgamzail : Yöneten, sahip, kâinata hâkim olup onu yöneten, her şeyin dizginini elinde tutan; varlıkları idare, hâkimiyet ve tasarrufu altında bulunduran, mahlûkatın işlerini yoluna koyan, bu muazzam kâinatı ve her an olan biten hâdisatı tek başına tedbir ve idare eden. Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, biricik ve en büyük vâlidir. Diğer vâliler ve hükümdarların idaresi, O;nun izni ve müsaadesi iledir. Ve onların velâyet ve idaresi, son derece noksandır. Allah;ın velâyet ve tedbiri ise sınırsız, gerçek ve hakikîdir. Her şey emri ve iradesi altındadır. Her şeyi bilir. Ondan habersiz mülkünde hiç bir şey cereyan etmez. Âdile mükâfatını, zâlime cezasını eksiksiz verir. Sebepler, O;nun icraat ve idaresinde yardımcı değil, sadece izzet ve haşmetini gösteren birer perdedirler. Hakikî tesir, O;nun kudretindendir.Şems saatinde zikrine devam edeni herkes sever hatta düşmanları dahi dost olur. Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır. 47 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyan her türlü afetten kurtulur. Tarikat yolunda sülük edenler bu simi çok anmalıdır. Her hangi bir makamı isteyenler bu isimle meşgul olup istedikleri şeyi belirtmelidirler ayın 14-15-16 günlerinde yapılırsa mücerreptir.Bedeni yorgunluklarda tembelliklerde bu ismi Ya Vali Ya Müteali  ismiyle beraber zikredenler yorgunluktan kurtulur uyuşuklukları gider.

EL-AFÜV (اَلْعَفُوُّ) 156 Ğazyedail-Temzail : Affeden, affedici, bağışlayan, hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden, günahları silen, çok affeden ve affetmeyi seven, affı çok. Allah Teâlâ, günahları silen, onları hiç yokmuş gibi kabûl edendir. Bu mânaya göre bu isim, Gafûr ismine yakındır. Ancak arada şu fark vardır: Gufran: Günahları örtüvermek demektir. Afv ise, günahları kökünden kazımaktır. Günahları kökünden kazımak, o şeyi örtmekten daha iyidir.Şems saatinde devamlı zikreden şahıs geçici heveslerden kurtulup daima letafet üzere olur. Zalimlerin zulmünden korunmak için bu isim daima zikredilirse korunmuş olur.büyük üzüntülere düçar olanlar Afüv Gaffar Gafur esmalarını birlikte zikrederlerse üzüntülerinden kurtulurlar. Kötü hasletleri olanlar günlük Afüv ismine 100 kere devam etseler bu kötü isteklerden ve şeytanın vesveselerinden korunmuş olurlar.

ZÜL-CELÂLİ VEL-İKRÂM (ذُو الْجَلَالِ والْإِكْرَام 1100 Tafyail-Merhyail : Şan ve şeref sahibi, ululuk ve ikram sahibi, azamet ve kerem sahibi, sonsuz büyüklük, azamet ve yüceliğiyle beraber, canlı mahlukâtına ihsan ve ikramlarıyla iltifat eden, hem büyüklük sâhibi, hem fazl-ı kerem sahibi. Celâl; büyüklük, ululuk manasınadır. Büyüklük alâmeti olan ne kadar kemâlât varsa hepsi Allah;a mahsustur. Mahlûkattaki kemâlât, O;nun kemâlinin zayıf bir gölgesi ve işaretidir. Allah Teâlâ aynı zamanda büyük bir fazl-ı kerem sâhibidir de. Mahlûkat üzerine akıp taşmakta olan sayıya gelmez, sınır kabûl etmez nimetler hep O;nun ihsanı ve ikrâmıdır. O nimetlerin zerresinde olsun hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu isimler, içerik itibariyle incelendiği zaman kiminin Allah;ın zâtıyla, kiminin kemal sıfatlarıyla, kiminin fiilleriyle, kiminin tevhid ve tenzihle ve kiminin de kâinatın idaresiyle ilgili isimler olduğu görülür. Tümünün bir arada değerlendirilmesiyle ortaya çıkan kompozisyon şudur: Allah Teâlâ kemal sıfatları ile nitelenen, her türlü noksanlıktan münezzeh, varlıklar üzerinde etkin biridir. Allah Teâlâ hakkında doğru bir anlayışa ulaşabilmek için, bu isimlerin tümünü bir arada düşünmek gerekir. Şems saatinde zikrine devam eden şeref izzet saadet bulur. İnsanlar ve cinler hürmet ederler korkarlar. Yâ Zül Celâli vel İkram” ism-i şerifini günde 100 defa okuyan, keramet sahibi olur ve halk arasında ikram,   iltifat ve  hürmet  görür.Rivayetlerde  “Yâ Zül Celâli vel İkram” isminin de ismi azamdan olduğu bildirilir. Her türlü korku endişe taşıyanlar bu isimleri zikrederlerse korkularından ve korktuklarından emin olurlar.

EL-GANÎ (اَلْغَنِي) 1060 Hatyail : Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendi dışındaki her şey O;na muhtaç, sonsuz zengin olan; hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı bulunmayan, çok zengin ve her şeyden müstağnî. Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herşey yanında mevcud bulunduğu için hiçbir şekilde başkasına müracaat mecburiyetinde kalmayan zât demektir. Şems saatinde zikrine devam eden mal mülk sahibi ali mertebelere ulaşır. Rızık darlıklarında bu simi diğer Rezzak Muksit gibi isimlerle zikretmek rızkın genişlemesine bereketlenmesine sebeptir.Zenginlik için bu isim cumartesi sabahları sayısı kadar zikredilse maksad hasıl olur.Aynı şekilde bir beladan veya hastalıklan kurtulmak niyeti ile sayısı kadar okusa kursulur.Hacetlerde namaz kılınıp peşininden bin defa Ya Gani Ya Galib şeklinde zikretse ve haktan hacetini dilese reva olur. Cimrilik hasislik gibi hasletleri olanlar bu ismi Şekur ismiyle beraber zikrederlerse cimrilikleri cömertliğe dönüşür.

EL-MÂNİ; (اَلْمَانِعُ) 161 Finyail : Engel olan, istediği şeylere engel olan, dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan, varlıkları hadlerini aşmaktan ve saltanatına ortaklıktan men eden; zararlı ve tehlikeli sebepleri izni dışında yaratıklarına zarar vermekten alıkoyan; dilediğinden dilediği şeyi esirgeyen, bir şeyin meydana gelmesine müsâade etmeyen. İyi ve kötü pek çok arzularımız vardır ki biri bitmeden biri ortaya çıkar. Yaşadığımız müddetçe bunlar ne biter, ne de tükenir. Biz de bu arzularımızı elde etmek için çalışır dururuz. Her arzumuz bir takım sebeplere, sebepler de Mâni; (mani olan) ve Mu;tî (veren) olan Allahın emrine bağlıdır. Allah Teâlâ isteyenlerin isteklerini, dilerse verir; o zaman isteyenin tuttuğu sebepler çabucak meydana gelir. Mu;tî ism-i şerîfinin mânası budur. Allah Teâlâ bazı isteklere de müsaade etmez. O zaman isteyenin yapıştığı sebepler kısır kalır, ne kadar çabalanırsa çabalansın netice vermez. Bu da Mâni; ism-i şerîfinin tecellîsidir. Kullarının başına gelecek felâket ve musibetleri önlemek, geri çevirmek de yine Mâni; ism-i şerîfinin tecelliyatındandır. Şems saatinde zikrine devam eden her zaman ve her yerde kaza ve belalardan mahfuz olur. Düşmanları olanlar onların şerrinden korunmak için bu adı çok ansınlar. Aralarında soğukluk bulunan, dargın olan eşlerden biri yattığında içinden “Yâ Mâni” ism-i şerifini okumaya devam ederse araları iyi olur. Bu ismi Kanser ve salgın yayılabilen hastalıklarda zikredilirse şifadır. Beyin urlarına rahim kilslerine de aynı şekilde şifadır. Vucut yaralarında da şifa ayetleriyle beraber bu isim bir miktar suya zikredilip suyu hasta hem içse hemde biraz şişlerin yaraların olduğu yere sürse şifadır.

EL-HÂDİ (اَلْهَادِيُّ) 20 Şe’atail : Yol gösteren, lâyık gördüğü kullarını hidâyete erdiren, hidayeti yaratan, istediği kulunu hayırlı ve kârlı yollara muvaffak kılan, muradına erdiren, her yarattığına neye ihtiyacı varsa, ne yapması gerekiyorsa onu öğreten, murada erdiren, her bir varlığı tam bir hikmetle yaratılış gayesine doğru ileten; dünyevî ve uhrevî her konuda bütün zarar ve menfaatleri gösterip doğru yola sevk eden. Hidâyet; Allah Teâlâ;nın lütuf ve keremiyle kullarına, sonu hayır ve saadet olacak isteklerin yollarını göstermesi veya o yola götürüp muradına erdirmesi demektir. Sadece hayır yolunu ve sebeblerini göstermeye irşâd; neticeye erinceye kadar o yolda yürütmeye de tevfîk denir. Hidâyetin karşılığı dalâlettir. Dalâlet, doğru yoldan bile bile veya gaflete kapılarak sapmak demektir. Hidâyetin neticesi îman, dalâletin neticesi îmansızlık ve küfürdür. Şems saatinde zikrine devam eden delaletten şaşırmışlıktan kurtulur. Hidayet nurları kalbine akar. Zahiri ve Batini lütüflara kavuşur.Doğru yolda olmayan  günahkarların iyi kul olmaları için bu ismi onların yerine başkaları da onların niyetine zikredip hacetini haktan isterse müstecabtır. Devlet büyüklerinin bu ismi fazlaca anmaları halkı onlara bağlamasına sebeptir. Yolunu kaybetmiş bulamayanlarda bu ismi zikrederlerse bulurlar.

EL-BÂKİ (ياَلْبَاقِ 113 Tuğyail-Atyail  : Kalıcı olan, hep kalan, varlığını sonu olmayan, varlığı sürekli olan, zât, sıfat ve isimleriyle dâimi olan; her türlü yokluk ve fânilikten münezzeh bulunan; kendisine ölüm arız olmayan. Bu ism-i şerîf “varlığın devamını” bildiren bir kelimedir. Varlığın devamı, önü ve sonu olmamakladır. Önü olmamak mülâhazasıyla Allah Teâlâya Kadîm, sonu olmamak mülahazasıyla Bâkî denir. Bu mânalara yakın Ezelî ve Ebedî ism-i şerifleri de vardır. Allah Teâlânın varlığı, devam bakımından zaman mefhumu içine girmez. Çünkü zaman denilen şey, kâinatın yaratılmış olduğu andan itibaren sonsuzluğa doğru akışının derecelerini gösteren bir mefhumdur. Şu halde, zaman yaratılmışlarla başlamıştır ve onlarla bitecektir. Kâinat yokken zaman da yoktu, fakat Allah Teâlâ vardı. Kâinat biter, zaman da biter, fakat Allah Bâki’dir.şems saatinde zikrine devam edenin batınında hicap perdeleri kalkar. Hal üzere baki kalır. Dünyanın faniliğini nefsin geçiciliğini hakkın bakiliğini tam bir idrak halinde anlar masivayı terk eder. Tariki Nakşi yolunda Hatme-i Haceganlar da bu isim okunur. Yâ Bakî” ism-i şerifini 1000 defa okuyan, her türlü endişe ve tasadan kurtulur, düşmana mağlup olmaz. Korku anında 100 defa “Yâ Bakî” ism-i şerifinin okunması insanı korktuğundan emin kılar. Bu ismin zikrine devam ömrü uzatır, işleri sağlamlaştırır, evlad ve mülkün kalıcılığını sağlar. Bir kimse günde yüz kere bu ismin zikrine devam eder, Cuma geceleri de bin defa okursa duaları kabul olup geri çevrilmez. Malının eşyalarının hububatın üzerine bu isim okunursa mal teleften korunur.</p>

ER-REŞÎD (اَلرَّشِيدُ) 514 Sertyail: Yol gösteren, bütün işleri isabetli ve hedefine ulaştıran, irşad edici, hiç kimseye danışma ihtiyacı duymadan, bizzat, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan en güzel şekilde ayırıp kullarına da bunu gösteren; kâinatı bütün varlıklarıyla istikâmet üzere hikmetle, en kısa ve en kolay yola sevk eden, bütün işleri ezelî takdîrine göre yürütüp, bir nizam ve hikmet üzere âkıbetine ulaştıran; her şeyi yerli yerine koyan, en doğru şekilde nizama sokan. Reşîd isminde iki mâna vardır: a) Doğru ve selâmet yolu gösteren. Bu mânada Hâdî ismiyle eş mânaya gelir. b) Hiçbir işi boş ve faydasız olmayan, hiçbir tedbirinde yanılmayan, hiçbir takdirinde hikmetsizlik bulunmayan zât mânasındadır. Şems saatinde zikrine devam eden kimse dünya ve ahrette yüce mertebelere ulaşır. Bu zikrin bereketinden kişi feraset erbabından ehli nazardan olur yani insanları sadece bakışlarıyla zahiri ve batını hastalıklarına şifa olur onları irşad eder.Yatsı namazından sonra 100 defa “Yâ Reşîd” ismi şerifini okuyanın ibadetleri kabul olunur.Hal ve hareketleri kusurlu olanlar  Sakar olanlar günde 1000 defa “Yâ Reşîd” ism-i şerifini okumaya devam ederlerse tedbirde hata etmez hale gelir, kendilerine çeki düzen verirler düzelirler. Bu isim hakkında  Hasan-ı Basri ve Muhyiddin-i Arabi hazretleri de ismi azam demişlerdir. Ayrıca; Caferi Sadık, Şeyh Şibli, Hacı Bayram-ı Veli ve Mecdeddin-i Aksarayi kaddas Allahu sırrahu hazaratlarının da zikridir. İki cihan saadetine erişmek için; yegane ilaçtır. Belki de; hayat iksiridir

ES-SABÛR (اَلصَّبُورُ) 298 Hehyail: Çok sabırlı, bütün âsilere lâyık oldukları cezayı vermeye her an gücü yettiği halde onları cezalandırmada acele etmeyen; sabırsızlıkla henüz zamanı gelmeyen bir işi yapmaya tevessül etmeyen ve bütün sabırlıların sabrı onun yardım ve rahmetiyle var olan. Allah, bir işi, vakti gelmeden yapmak için acele etmez. Yapacağı işlere muayyen bir zaman koyar ve onları koyduğu kanunlara göre -zamanı gelince- icra eder. Önceden çizdiği zamandan, -bir tembelin yaptığı gibi- geciktirmez. Ve keza -bir acelecinin yaptığı gibi- zamanı gelmeden yapmağa kalkmaz. Bilakis her şeyi, hangi zamanda yapılmasını takdir buyurmuş ise, o zaman yapar. Şems saatinde zikrine devam eden dünya ve ahrette yücelir. Kalp göğüs iç daralması yaşayanlar bu ismi zikirle rahatlar.kötü sözler sahibi olan düzelir kötü ahval kendinden gider başkasının yerine niyetlenip de okunabilir. Güneş doğmadan önce 100 defa “Yâ Sabûr” ismi şerifini okuyan, belâ ve musibetler anında sabır ve metanetli olur. kendisine ibadetlerin en kıymetlilerini yapmak nasip olur. Hastaya 33 defa şifa niyetine okunan “Yâ Sabûr” ism-i şerifi şifaya sebebdir.Şiddetli sancılı hastalıklarda ya Sabur Ya Cemil ismi beraber zikredilirse sancı kesilir.

Pazar Gününün Cin Padişahı

Pazar günü, Ebu Abdullah Müzhib;dir. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi beyazdır buna bağlı cin liltahtildir. bunlar rugyail adlı meleğe bağlıdır. İnsanlara sıkıntı veren Cinnisi ismi Haksah ibni Teymuz dur. Bu Cin taifesinin mekanı sarp dağlar ve büyük ağaç dipleridir. Bu burca mensup olana sıtma gibi tasallut eder. Hastanın karnı ve kasığı şişer. Bazen hastanın iki omuzunun arasına oturur. O an hastanın ellerinden ayaklarına doğru bir ağrı girer. Bu ağrı sanki bir et parçası olana kadar devam eder. Bu durum hastada uzun süre kalır ve çeşitli hastalıklar meydana gelir.
 

 
  Tüm 185878 visitors (340712 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR