Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  Oglak ve Kova Burcu
 Oğlak ve Kova Burcu- Zuhal- Cumartesi

Cedi (Oğlak) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk olup, anasırı Toprak ve gezegeni Zühal (Satürn) dir. Oğlak burcunun cinsiyeti dişi, madeni kursun, günü Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Üzerlikdir Rengi Siyah Günün harfi Ze Esması Zeki Ulvi Kesfeyail Ardi Meymun dur. Dost burcu Balık, düşman burcu Koçtur. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Hava dır.

Deliv (Kova) burcu : Bu burcun tabiatı nemli sıcak olup, anasırı Hava ve gezegeni Zühal (Satürn) dir. Kova burcunun cinsiyeti erkek, madeni kursun, günü Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Üzerlikdir Rengi Siyah Günün harfi Ze Esması Zeki Ulvi Kesfeyail Ardi Meymun olup, dost burcu Balık, düşman burcu Akreptir. Tabiatı itibarıyla düşmanı Topraktır.

Burçların Hastalıkları

Oğlak Burcu: Vücutlarının hassas kısımları kemikler ve deridir. İskelet sistemi, dişler, eklemler, diz kapağı ve çeşitli ortopedik sorunları olabilir. Romatizma ağrıları çekebilirler. Deri hastalıkları, egzama, çıban, sivilce görülebilir. Aşırı sabır mide rahatsızlıklarına yol açar. Mide asidi çok salgılanır. Yengeç burcundan gelen zıt etki mide ve sindirim sistemlerinin hassasiyetine sebep olur. Ağır kanlı, sakin oluşları sinir sistemlerinin sağlam olmasını sağlar. Acılara çok dayanıklıdırlar. Başkalarının hemen şikayet ettikleri ağrılara onlar günlerce dayanırlar. Kimseye belli etmezler. Kendilerine dikkat ederler. Hemen doktor ve ilaca sarılmazlar. Gerektiği zaman da tedaviyi disiplinli bir şekilde uygularlar. Etrafını rahatsız etmeyen bir hasta olurlar.

Kova Burcu: Adaleleri ve dolaşım sistemleri hassastır. Kan dolaşımı kan serumuyla ilgili sorunlar olur. Zehirlenme, yüksek ateş, kramplar, bacak damarlarında varis görülebilir. Adale ağrıları, baldır, bilek, topuk kısımları rahatsız olabilir. Bilek burkulmaları olur. Dişlerde sorunlar çıkabilir. Aslan burcundan aldıkları zıt etki ile kalpleri ve omurgaları hassas olur. Kovalar genellikle kendilerine iyi bakarlar. Sağlık konularına akıllıca yaklaşır. drı yorgunluklar yaşar. Genel idealleri, umut ve hedefleri düş kırıklığına uğrarsa sağlıkları bozulabilir. Ama akılcı yoldan kendilerine yeni bir ytkön çizerek çabuk toparlanırlar.

Burçların Esmaları

EL-HALÎM (اَلْحَلِيمُ)88-Akayail-Cehtıyail: Kızgınlıkla ve acele ile muamele etmeyen, yumuşaklık sahibi, günah ve isyanlarına rağmen kullarını hemen cezalandırmayıp onlar için tevbe ve ümit kapılarını açık bırakan; onları sonsuz rahmet ve keremiyle nzıklandırmaya devam eden. Hilm, suçluların cezasını vermeye gücü yetip dururken bunu yapmamak, onlar hakkında yumuşak davranmak ve cezalarını geriye bırakmaktır. Suçluyu cezalandırmağa iktidarı olmayana halîm denmez. Halîm, kudreti yettiği halde, bir hikmete binaen cezalandırmayana denir. Allah Teâlâ Halîm;dir. Her günah işleyeni hemen cezalandırmaz. Hışım ve gazapta acele etmez, mühlet verir. Bu mühlet içinde yaptıklarına pişman olup tevbe edenleri afveder. Israr edenler hakkında, hüküm artık kendisine kalmıştır.Zikrine devam eden kimse imandan ve kabir azabından emin olur.Yine zikrine devam edenlerin düşmanları def olurlar dağılırlar onların zulmünden emin olur Hz. Musa (a.s) Firavunun yanına geldiği zaman bu esmayı zikrederdi. “Yâ Halım” ism-i şerifini günde seksen sekiz defa okuyanlar rasgele iş yapmaz, ani kararlarla veya düşünmeden bir işe başlamazlar. Kötü bir kimsenin yanına girerken bu ism-i şerifi okuyanlara o kimsenin zararı dokunmayacağı gibi o  kimseden iyilik  bile  görebilir.  İdareciler, günde seksen sekiz kere bu ism-i şerifi okumaya devam ederlerse başarıları sürekli olur. Halım ism-i şerifi gül suyu ile yazılıp, bu su; esnaf iş yerine, ziraatçılar tarlaya, bahçeye serpseler bereket, bolluk olur. Gemiye serpilse gemi batmaktan kurtulur. Eve serpilse tüm kötülüklerden emniyette olur. . Bu esmanın öfkeli insanların gazabının söndürmeden yana büyük bir sırrı vardır. Özellikle sinirli fıtratlar, hem parlayıp çevresine zarar verenler bu esmaya devam ederlerse çok büyük yarar görürler. Öfkeli birinin huzuruna çıkılacağı vakit bu esma ebcetsel sayı değerince çekilip dua edilirse huzuruna çıkılan öfkeli kimse bunu okuyanı güzellikle karşılar. Her gün yüz defa zikredilmesi gönlün sükununa, cehl ateşinin sönmesine ve hışım ve gazabın dinmesine sebeb olur.Bir kimse her namazdan sonra yüz defa zikre devam ederse, kibir, hased, cimrilik gibi ahlak-ı zemimeden kurtulur, ahlakı düzelir.Bir hastanın başında bir fatiha ve on bir kere de bu isim okunursa hasta şifa bulur.Dokuz gün, günde yüz yirmi yedi defa okunmaya devam edilirse, okuyan kimse hilim sıfatı kazanır, hilm sahibi olur. Cin ve ins ona itaat eder. Cuma günü yüz yirmi sin harfi yazılır, yazma esnasında devamlı ya halim ya mu’id zikredilir ve üstte taşınırsa, bütün halkın gözünde şirin görünür, sayılır ve sevilir, sözü dinlenir kimselerden olunur. Birinin kulağına bir şey kaçtığında ya ali ya azim ya halim ya azim okunursa biznillahi teala dışarı çıkar

EL-HAFÎZ (اَلْحَفِيظُ)998-Denayail-Cefyail: Koruyan, muhafaza eden, koruyup gözeten ve dengede tutan, bütün varlıkların her türlü davranış, hal ve hareketlerini kaydeden, insanların bütün yaptıklarını sorgulama için inceden inceye dikkatle kaydeden; milyonları aşan canlı türlerinin nesillerini, tohum ve nutfelerinde (çekirdeklerinde, özlerinde, spermlerinde) muhafaza edip devam ettiren; bütün varlıkları devamlı gözetimi altında tutan; onları heı türlü zarar ve kötülüklerden koruyan, her şeyi belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan. Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur: a) Varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir. b) Birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır. Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i şerîfinin tecelliyatındandır. Bir hayvan kimyevî tahlil raporuna muhtaç olmadan kendine zararlı otları bilir ve onları yemez. Kulların amellerinin yazılması, zâyi olmaktan korunması da Hafîz isminin gereğidir. Bu bakımdan âhirette yeniden dirilme ve yaptıklarından hesaba çekilme ile Hafîz isminin yakından alâkası vardır. Kahriye olan isimlerdendir zühre saatinde meşgul olsa  düşmana galip gelir. Muradı hasıl olur.Şems saatinde bir hastanın üzerine okunsa şifadır. Günde  “Yâ Hafîz” ism-i şerifini okuyan kimse, sudan, ateşten, insanlardan, cinlerden, vahşi hayvanlardan, gelecek korku, panik ve zararların tümünden emin olur. Her kim bu ismi Cuma namazından sonra, ince bir hatla dokuz yüz doksan sekiz defa yazıp koluna bağlarsa, şeytan vesvesesinden, korkudan, yılan ve akrepten ve fasid hayallerden Hakk tealanın korumasında olur. Bir oturuşta üç yüz üç defa fallahu hayrun hafızan ve hüve erhamu’r-rahimin zikrinin okunması düşmanın perişan olması, hastanın şifa bulması, hacetlerin gerçekleşmesi, fakirlikten kurtulunması hususlarında gayet mücerrebdir. Her kim bir oturuşta bin bir defa inna nahnu nezzelna’z-zikra ve inna lehu lehafizun ayetini zikrederse düşman ve hasımlarının dili bağlanır. Bu ismi yeni doğmuş bir çocuğun üzerine okusa veya yazıp taşıtsa her türlü şerden mahfuz olur. Bu isim insi ve cinnilerin zararlarına karşı oldukça etkilidir. Yolculuğa çıkanlar, yolculuğa çıkmadan önce bu adı ebcetsel sayı değeri kadar anıp Allah;a sığınırlarsa Allah onları yolculuk boyunca bütün felaketlerden korur. Korktukları neyse ondan emin olurlar. Bu ad , cinnilerin saldırısına karşı çok etkilidir; hastalık ve felaketlerden korunmaya yarayan çok yüce bir addır. Öğrenciler bu ada devam ederlerse bilgileri kavrama yetenekleri gelişir. Çok büyük bir felaketle baş başa kalacak olanlar, savaş, çatışma, şerli insanların hücumu ve benzeri abdest alıp iki rekat nafile namazı kılıp korunmaya niyet ederek 7 defa ayetel kürsiyi okuyup son okuyuşta ayetel kürsinin  velayeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim; ayetini yetmiş defa tekrarlayıp Hafiz esmasını 998 defa anarak Allah;a sığınırlarsa hiçbir kimse onlara zarar veremez. Ruhaniler ve melekler ordusu, kötülük vermeye çalışanları mahvederler, ona insandan ve cinnilerden gelecek kötülüğü bertaraf ederler. O kimse Allah;ın himayesi altında olur.

EL-MUÎD (اَلْمُعِيدُ)124-Haygayail-Hafyail: Tekrar yaratan, öldürüp yeniden dirilten, ölmüş ve dağılmış, yok olmuş sayısız canlıları her baharda ilk yaratılışlarında olduğu gibi yeniden diriltip inşâ eden (yaratan); gönderdiği rızıklarla varlıkların mevcudiyetini her an tazeleyen; mahşerde ise bu ismin azamî derecede tecellîsiyle bütün varlıkları oraya uygun bir tarzda yeniden yaratan. Herşey mukadder olan ömrünü tamamlayıp öldükten sonra, Allah;tan başka kimse kalmaz, fakat varken yok olan bu insanları âhiret günü Allah Teâlâ diriltip yeniden hayatlandırır, yeniden yaratır. Sonra da dünya hayatlarında yaptıkları işlerden hesaba çeker. Zikrine devam edenler fani dünyadan yüzlerini çekerler gafletten kurtulurlar. Utarit saatinde deli divane ve saralı olanlara okunursa şifadır. Günde 100 defa “Yâ Mübdî, Yâ Muîd” ism-i şeriflerini okumak unutkanlık için ilaçtır. Günde 124 defa “Yâ Muîd” ism-i şerifini okuyan ömrünü gafletle geçirmez.  Sabahları 124 defa “Yâ Muîd” ism-i şerifini okuyanın kaybettiği eline geçer, işleri yolunda gider. bu ismi Mübdi ismiyle beraber daima zikredenler ledünni ilimlerden nasiplerini alırlar.

EL-MUKADDİM (اَلْمُقَدِّمُ)184-Racyail-Tarafyail: Öne alan, istediğini öne alan, ileri geçiren, istediğine, zaman ve mekân yönünden; maddî manevî yönden, şeref ve rütbe bakımından öncelik veren. Allah Teâlâ bütün mahlûkatı yaratmıştır. Ancak seçtiklerini ileri almıştır. İnsanların bazısını dince, dünyaca bazısı üzerine derece derece yükseltmiştir. Fakat bu yükseltme ve seçme, kulların kendi amelleri ile ona lâyık olmaları neticesinde olmuştur.Zühal saatinde zikrine devam eden ebediyen saadet bulur adavet bulmaz. Tarikat yolunda olanlar bu ismin zikriyle konakları çabucak aşarlar. Harb zamanında, “Yâ Mukaddim” ism-i şerifini okumaya devam edenler, galip gelirler. Sınav öncesinde bir kaç pirinç tanesi üzerine 184 defa “El-Mukaddim” ism-i şerifini okuyan ve yutan sınavında başarılı olur, en azından stresi az olur. Her hangi bir işte işin ertelenmesi gecikmesi olduğunda bu ismin zikriyle meşgul olunursa aradaki prüz kalkar.

EL-MUAHHİR (اَلْمُؤَخِّرُ)847-Cercyail-Dazveyail: Erteleyen, geri bırakan, istediğini geri koyan, istediğini zaman ve mekân yönünden, maddî-manevî yönden, şeref ve rütbe bakımından sona bırakan; her şeyi eceli gelinceye kadar erteleyen; imtihan gereği genellikle kullarının cezasını hemen vermeyip âhiret gününe bırakan. Allah Teâlâ istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi, bâzan da kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda neticelendirmez, maksadlarını arkaya bırakır. Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri araştırmak, sezmeğe çalışmak gerekir. Zikrine devam edenler düşmandan iftiradan, nifaktan emin olur. Zalimlerin zulmü ertelenmiş olur. Günde “Yâ Muahhir” ism-i şerifini okuyan için, sağlam bir tövbe etmek nasip olur ve o kimse takva sahibi olur. 100 defa “Yâ Mukaddim, Yâ Muahhir” ism-i şeriflerini okuyanın gönlündeki zararlı ve gereksiz düşünceler kaybolur,  kalbi huzura kavuşur.

EZ-ZÂHİR (اَلظَّاهِرُ)1106-Ra’zeyail-Ğakkehayail: Açık, aşikar, varlığı açık olan, varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikâr, varlık ve birliğinin delilleri her şeyde apaçık görünen; bütün varlıklar dış görünüşleriyle ve sanatlı yapılışlarıyla O’nun kudret ve sanatına şahitlik eden, katî delillerle bilinen. Allah Teâlâ;nın varlığı her şeyden âşikârdır. Gözümüzün gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her nağme, elimizin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mana, hâsılı, gerek içimizde, gerek dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O;nun varlığına, birliğine, kemal sıfatlarına şâhiddir. Zühalde zikrine devam eden korkulu rüyalar evham ve hayalden korunmuş olurlar. Aynı şekilde bunlar kimde varsa okusa bu illetten kurtulur. İşrak namazından sonra 900 defa “Yâ Zahir” ismi şerifini okuyanın gözünün nuru artar. Her gün 100 defa “Yâ Zahir” ism-i şerifini okumaya devam edenin kalbinde velayet (velilik) nuru belirir. Yine Günde  “Yâ Zahir” ism-i şerifini okumaya devam eden, bazı ilahi sırlardan haberdar olur. “Yâ Zahir” “Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini 100 defa okuyan, şeytanın vesvesesinden kurtulur. Yine zahir ve batın esmalarını beraber devamlı zikredenlere eşyanın sır ve hikmetleri izhar olur açılır. Her kim elli gün, günde 6,502 defa bu ismin zikrine devam ederse düşmanları maglub ve kahr olur. Her kim güneş doğarken bin kere okursa asla kör olmaz, körlükle ilgili bir hastalığa mübtela olmaz. Her kim bu ismi kuşluk vakti beş yüz defa zikre devam ederse, kalbi nurlanır ve gaflet uykusunda uyanır.Bazı risalelerde naklolunmuştur ki; bu ismin zikrine devam iksir-i ahmer gibidir Hasta olan bir kimse için; bu ismin ilk harfi olan zı harfi Cuma gecesi dokuz yüz on defa yazılır ve taşınırsa şifa bulur. Düşmanın zararlarından korunmak için gece 2 rekat namaz kılıp selamdan sonra 900 zahir esması okuyup hakka tevessül eden düşmanın her türlü zararından kurtulur. Bu ismin saklı gömülü olan şeyleri bulmada da çok faydası vardır. Bir kılıca bu ismi yazıp savaşa giden korunmuş olur. Merak ettiği veya öğrenmek istediği bir şeyi rüyada öğrenmek isteyen bu ismi nur ve basit esmalarıyla beraber 2 rekat namaz kılıp selamdan sonra sayısız okuyup yatarsa arzu ettiği şey ona gösterilir. Yâ Evvel Yâ Âhir Yâ Zahir Yâ Bâtın esmasını günde 41 defa okuyan Hızır (a.s.) a rastlar. Bu ismi Ya Zahir Ya Batın şeklinde zikredenler fena düşünceler den halas olurlar sırlara müttali olurlar. Bu isimi  el-evvelu el-ahiru el-zahiru el-batınu esmalarıyla zikrederse insanların gizledikleri bütün sırlar, o kimseye keşf olur. Her varlığın batınını ve zahirini görür ve bilir. Eşyanın havassı, zahiri ve batıni ilimler ona malum olur.

ER-RAÛF (اَلرَّؤُفُ)287-Eriyail-Şevyail: Şefkati olan, şefkati çok, rahmet ve şefkatiyle her bir canlının üzerinde titreyen; en gizli ve en küçük ihtiyaçlarına cevap veren; son derece merhamet ve şefkat sahibi. Zikrine devam eden saadeti ebedi sahibi olur. Sinirlendiği anda 10 defa “Yâ Rauf ism-i şerifini ve 10 defa salavat-ı şerife okuyanın hiddeti kaybolur, sevaba kavuşur. Haksızlığı uğrayan bir kimsenin zalimin elinden kurtulması için 287 defa “Yâ Rauf ism-i şerifi okunur.  Eşlerden biri haram işler ve diğerini de aynı haramı işlemeye zorlarsa, zorlanan eş, 287 defa Ya Rauf ism-i şerifini okuyup dua ederse haram işleyen eş ıslah olur, o haramı terk eder. Bu esmanın zikrine devam eden kötü ahlak sahibi katı kalbi birisi bu kötü hasletlerinden kurtulur.

Cumartesi Gününün Cin Padişahı

Cumartesi günü, Meymun Ebu Nuh;tur. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi, siyahtır. Görünüm olarak yaşlıdır ve elinde bir asa ile dolaşır. Çenesinde yedi kıl vardır. Genelde kuyu kenarları ve harabe yerlerde dolaşır. Uçma özelliğine de sahiptir. Babasının adı, Deybac Afif;tir.meymun aynı zamanda zühreninde müekkillerindendir.buna bağlı cin lehtahtildir.bunlar Kesfiyail adlı meleğe bağlıdır.

Oğlak Burcu: Cinnisi ismi Bülbüle ibni Küzzab dır .
Bu Cin taifesinin mekanı viraneler, pis yerler ve yol geçitleridir. Bu burca mensup olan kişiye rüzgar gibi vurduğu zaman, o kişiye uyku hayal olur. Daha sonra bütün azasına girer ve o kişinin başı ağrır, sarhoş gibi olur. Yüreği yanar, yemek yemez ve sıtmalı gibi titrer. Ellerinin ve ayaklarının kuvveti kalmaz. Aklı gider ve rahat uyku uyuyamaz.

Kova Burcu: Cinnisi ismi Keşkatür ibni Beşyaş tır.
Bu burca mensup olan kişiye rüzgar gibi vurduğu zaman, iki küreği arasına girer. O kişinin yemek yemesi azalır ve harareti çok olur. Başı ağrır ve kuvveti kalmaz. Öyle kuvvetli tutarki, o kişinin aklı gider ve geceleri hastalığı daha şiddetli olur .
 

 
  Tüm 185878 visitors (340715 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR